ศธ.360 องศา ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนที่มีความพร้อม

สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียนที่มีความพร้อม

โดย passamon_a

2 ต.ค. 2564

7.6K views

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์เปิดโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดใช้ประกอบการพิจารณาขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่จัดการเรียนการสอน โดยครูต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 85%


หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะ คือ ระยะแรก สำหรับโรงเรียนพักนอน ซึ่งดำเนินการตามโครงการ Sandbox: Safety zone in School มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม


ระยะที่สอง สำหรับโรงเรียนประเภทไป-กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564


นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "ไม่ว่าจะเป็นระบบของการพักนอน ระบบของการเรียนแบบไปกลับ เอกสารจะถูกเสนอเข้ามาเพื่อขออนุญาตต่อกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แต่โดยตามหลักเกณฑ์นี่ก็คือ เสนอเข้ามายังกระทรวงศึกษาธิการ


เราก็จะทำเช็กลิสต์ให้ว่า ท่านทำครบตามมาตรการที่กำหนดไว้หรือยังจาก proposal นั้น แล้วก็จะเสนอไปยังทางกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ กรรมการโรคติดต่อ กทม. แล้วแต่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ที่ไหน จากนั้นพอกรรมการเห็นชอบ ท่านก็สามารถเปิดเรียนได้เลย ไม่ว่าจะเป็นระบบปิด หรือ ระบบไปกลับ แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด"


การจะเปิดโรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์ประเมินหลายด้าน เช่น ด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ


สำหรับสถานศึกษา ครู-บุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85% ขณะที่นักเรียน-ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด


"ทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงกังวลอยู่ 2 ข้อ ยังอยากจะเห็นคุณครูได้รับการฉีด 85% คุณครูและบุคลากรในสถานศึกษา เกิน 85% อยากเห็นเด็ก ๆ ในโรงเรียนได้รับการฉีด 70% ขึ้นไป อย่างที่ผมนำเรียนนะครับ ค่าเฉลี่ยเราอยู่ประมาณ 72% ก็อาจมีบางโรงเรียนที่ยังไม่ถึง 70% โดยสรุปคือ วิธีการที่ผมเล่าว่าการฉีดวัคซีนถ้าเป็นไปตามแผน ยิ่งถ้าได้มากกว่านี้ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในการเปิดภาคเรียนแบบปกติมากขึ้น แต่ย้ำนะครับว่าการฉีด ไม่ฉีดในโรงเรียนเป็นสิทธิ์ของผู้เรียนและผู้ปกครองโดยเฉพาะ" นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว


ระหว่างการเปิดภาคเรียนไปแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอน 3 แบบ คือ Onsite หรือ Online หรือ แบบผสมผสาน โดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตรสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/5aMfk49xJx0


คุณอาจสนใจ