ศธ.360 องศา ศธ.เร่งสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน

สังคม

ศธ.360 องศา ศธ.เร่งสำรวจฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียน

โดย passamon_a

26 ก.ย. 2564

603 views

ตามที่จะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เร่งสำรวจข้อมูลจำนวนเด็ก ทั้งที่ผู้ปกครองยินยอมให้ฉีด และไม่ฉีดวัคซีน ภายในวันที่ 26 กันยายนนี้ เพื่อส่งต่อถึงศึกษาธิการจังหวัด


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่จะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 12-18 ปี ทุกคน ทุกสังกัด กว่า 4 ล้าน 5 แสนคน ขณะนี้เป็นช่วงที่โรงเรียน สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความประสงค์ ยินยอมให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์


การจัดเตรียมรายชื่อและจำนวนนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาดำเนินการสรุปรายชื่อนักเรียนที่ผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีดวัคซีน โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัวบัตรประชาชน, วัน-เดือน-ปีเกิด พร้อมสรุปยอดรวมจำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนต่อศึกษาธิการจังหวัด


กรณีสถานศึกษามีนักเรียนในสังกัดที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน แต่นักเรียนไม่ได้พักอยู่ในจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา ให้จัดทำรายชื่อแยกเสนอต่อศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ 26 กันยายน


จากนั้นให้ศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะกรรมการสรุปรายชื่อ และจำนวนนักเรียน ส่งมายังสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 28 กันยายน


จากนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปจำนวนนักเรียนที่พักอาศัยในจังหวัดที่ไม่ได้เป็นที่ตั้งของสถานศึกษาต้นสังกัด รวม 77 จังหวัด แล้วนำเสนอต่อกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 30 กันยายน เพื่อจัดสรรยอดวัคซีนเพิ่มรายจังหวัด และให้สาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนในจังหวัดที่ตนเองพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน


สรุปคือ นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดใดให้ฉีดวัคซีนที่จังหวัดนั้นเพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระการรับ-ส่งของผู้ปกครอง และการเดินทางไปฉีดวัคซีน โดยจะเริ่มการฉีดวัคซีนแก่นักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้


คุณอาจสนใจ

Related News