ศธ.360 องศา คุรุสภา จัดประชุมการศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

สังคม

ศธ.360 องศา คุรุสภา จัดประชุมการศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด

โดย passamon_a

22 ส.ค. 2564

194 views

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 เรื่อง การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษตอนหนึ่งรับประกันว่า เด็กทุกคนจะมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความยืดหยุ่น โดยมีครู เป็นปัจจัยสำคัญการแก้ไขปัญหาการศึกษายุคหลังโควิด-19


ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าภาพสนับสนุน แบ่งการจัดงานเป็น 3 เฟส ได้แก่ เฟสแรก เป็นการเผยแพร่คลิปวิดีโอ 11 ครูผู้สร้าง เพื่อแนวคิดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเผยแพร่คลิปผ่านช่องทาง YouTube ของคุรุสภา โดยมีผู้เข้าชมผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วกว่า 246,832 คน


เฟสสอง เป็นการนำเสนอนิทรรศการออนไลน์ ผลงานวิจัยของคุรุสภา และผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ผ่านการบรรยาย เสวนาพิเศษ โดยวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom กว่า 3,000 คน


เฟสสาม เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 18 หลักสูตร ในรูปแบบบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น โดยหลักสูตรที่มีผู้ให้ความสนใจมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การผลิตสื่อวิดีโอออนไลน์อย่างมืออาชีพ, การผลิตสื่อวิดีโอออนไลน์ด้วย Line Application และ Active Learning


การประชุมทางวิชาการนี้ เป็นเวทีของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มความรู้ ซึ่งปีนี้ถือปีที่ 2 ที่คุรุสภาได้ใช้รูปแบบการจัดงานแบบออนไลน์ 100% โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมและโต้ตอบกับวิทยากรได้ผ่านทางระบบออนไลน์ ถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมขนาดใหญ่ และเป็นการปรับตัวขององค์กรวิชาชีพครูที่ได้นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน


สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/12Ne1a0imA0คุณอาจสนใจ