ศธ.360 องศา สพฐ.ต่อสัญญาจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน

สังคม

ศธ.360 องศา สพฐ.ต่อสัญญาจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน

โดย passamon_a

15 ส.ค. 2564

153 views

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูในตำแหน่ง 'ครูผู้ช่วย' ประจำปี 2564 ออกไป ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนหลายแห่งที่มีอัตราว่าง รอการบรรจุแต่งตั้ง


นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับฟังปัญหานี้ และหารือกับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เห็นควรให้จ้างลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง สพฐ. ที่มีจำนวน 1,964 คน ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายทั้งผู้เรียนและผู้สอนในสถานการณ์โควิด-19


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นว่า การจ้างลูกจ้างชั่วคราว เหล่านี้เป็นโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น ที่กำลังขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยยืนยันว่าทุกคนได้ต่อสัญญาจ้างอย่างแน่นอน


การต่อสัญญาจ้างจะทำให้ครูมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งเป็นการสอบเฉพาะกลุ่มสัญญาจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ในสังกัด สพฐ.ไม่น้อยกว่า 3 ปี


สพฐ. ยังได้จัดสรรงบประมาณปี 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พร้อมเงินเพิ่มพิเศษชดเชย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 1 พันล้านบาท จำนวน 45,553 อัตรา อย่างเช่น บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตฯ, ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน, เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง เพื่อลดภาระของครู ซึ่งจะเร่งจัดสรรสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ โดยเร็ว


นอกจากนี้ ได้จัดสรรงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน เช่น ค่าหนังสือ, อุปกรณ์, เครื่องแบบ, กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งโรงเรียนทั่วไป, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ รวมทั้งสิ้น 29,497 แห่ง ภายใต้วงเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนในทุกสังกัดสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/zvocokKti50


คุณอาจสนใจ