ประชาสัมพันธ์

ชวนร่วมส่งงานศิลปะ โครงการประกวดผลงานประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ วันที่ 6-11 ก.ย.67

โดย nattachat_c

8 ก.ค. 2567

50 views

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เชิญชวนร่วม จัดให้มี โครงการประกวดผลงานประติมากรรมสื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ หัวข้อ 'ชลวิถี นทีพัฒน์' เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 


ส่งผลงานและกรอกใบสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายน 2567 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. ณ อาคารเอนโก้ เทอร์มินอล (เอนเทอร์) ถนนกําแพงเพชร 6 กรุงเทพฯ


โดย ผลงานที่ประกวดจะต้องเป็น 'ศิลปะ 3 มิติ' สื่อผสมจากวัสดุเหลือใช้ และไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป อาทิเช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม กระดาษประเภทต่าง ๆ เศษยาง เศษไม้ ซากบรรจุภัณฑ์ หรือเศษวัสดุธรรมชาติที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ และไม่เป็นวัสดุที่เป็นอันตราย


'ชลวิถี นทีพัฒน์' มีแนวคิดคือ น้ำสําคัญต่อชีวิต เมือวิถีของน้ำเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ด้วยสภาพอากาศแปรปรวน คุณภาพชีวิตของประชากรโลกย่อมได้รับผลกระท ่ จึงเป็นแนวคิดในการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยการบริหารจัดการน้ำ นับเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างการพัฒนาทียั่งยืน

------------------

คุณอาจสนใจ