ประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับ 6 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564

โดย panwilai_c

31 ม.ค. 2565

487 views

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีนายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายสมพงษ์ ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่มีส่วนการพัฒนาประเทศโดยในปี 2564 จัดงานภายใต้แนวคิด "ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน" มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภท ที่สะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับในปี 2564 PEA ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ ดังนี้1. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น นายสมพงษ์  ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ และให้ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการปฏิบัติงาน3. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ซึ่งแสดงถึงการส่งเสริมและผลักดัน PEA สู่การเป็นรัฐวิสาหกิจดิจิทัล สะท้อนทิศทางองค์กรเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น Digital Utility4. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (5 ปี ซ้อน) โดยในปี 2564 PEA ได้ดำเนินโครงการ “ส่งเสริมพลังงานทดแทน พัฒนาความยั่งยืน เพื่อชุมชน” ณ หมู่บ้านไฮตาก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการดำเนินงานกิจการของ PEA สร้างความยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันระหว่าง PEA และชุมชนที่ได้รับปัญหาโดยรอบ ส่งเสริมการตระหนักรับรู้ เป็นต้นแบบการใช้งานพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดให้กับชุมชน และยกระดับพื้นที่หมู่บ้านไฮตาก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงาน5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น (4 ปี ซ้อน) โดยในปี 2564 PEA ได้ส่งนวัตกรรม “ชุดควบคุมโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 แบบอเนกประสงค์” เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ PEA และให้มีอุปกรณ์ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้ในท้องตลาด6. รางวัลบริการดีเด่น (2 ปี ซ้อน) โดย PEA มีนโยบายการให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า มีความมุ่งมั่นการให้บริการกับประชาชนที่มาใช้บริการด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย    ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

    แท็กที่เกี่ยวข้อง  

    คุณอาจสนใจ