ประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" เผยแพร่ทางออนไลน์

โดย panisa_p

13 พ.ค. 2565

8 views

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้จัดทำวารสาร "นโยบายการขนส่งและจราจร" ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการดําเนินงานด้านการขนส่งและจราจร และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลายและเป็นช่องทางให้สามารถนำผลการศึกษาต่างๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง โดยเผยแพร่ทางออนไลน์ เว็บไซต์ http://www.otp.go.th เป็นราย 3 เดือนต่อปี ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร หัวข้อ เอกสารเผยแพร่ ทาง http://www.otp.go.th เพื่อความสะดวก สามารถสแกนคิวอาร์โค๊ดหน้าปกวารสารได้คุณอาจสนใจ