ประชาสัมพันธ์

PEA จับมือ ปตท. พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบ Smart Grid with Peer-to-Peer Trading Platform สำหรับเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์

โดย thichaphat_d

11 พ.ค. 2565

250 views

PEA จับมือ ปตท. พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบ Smart Grid with Peer-to-Peer Trading Platform สำหรับเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ มุ่งใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ส่งเสริมการใช้พลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินงานโครงการนำร่องการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์

ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้องพลังไทย ชั้น 1 อาคาร 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า มุ่งใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงานโดยการนำแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่มาทดลองใช้ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าแบบ Smart Grid การนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกพื้นที่โครงการผ่านระบบสายส่งของ PEA จัดการแหล่งพลังงานภายในและนอกพื้นที่โครงการให้เป็นเครือข่ายเดียวกัน มีเสถียรภาพสูง ผ่านเทคโนโลยี IoT


ตลอดจนมีการควบคุมปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่โครงการ ผ่านการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบ Prosumer การใช้ระบบผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ของ Renewable Energy Certificate (REC) รวมถึงการนำเข้าพลังงานสะอาดจากภายนอกพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณอาจสนใจ