เลือกตั้งและการเมือง

‘สส.ก้าวไกล’ ทำท่าเหวอ หลัง ‘วันนอร์’ สั่งปิดประชุมสภาฯ ปมยื่นญัตติเสนอชื่อ ‘พิธา’ โหวตซ้ำ

โดย JitrarutP

5 ส.ค. 2566

283 views

สส.ก้าวไกล พร้อมใจทำท่าเหวอ หลัง “วันนอร์” ประธานสภาฯ สั่งปิดประชุม แก้ รธน. ปิดสวิตซ์ สว. เหตุ “รังสิมันต์ โรม” ยื่นญัตติด่วน ทบทวนมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อ “พิธา” ซ้ำ ขึ้นมาแทรก

การประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวานนี้ (4 ส.ค.) มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ยกเลิกมาตรา 272 ซึ่งนายชัยธวัช ตุลาธน สส.พรรคก้าวไกล กับคณะเป็นผู้เสนอ โดยที่มาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา 250 คน ที่มาจากการแต่งตั้ง มีอำนาจลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 500 คน ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยผู้ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย ทั้งที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ของไทย และที่เป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปในประเทศอื่นที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นการเปิดช่องให้ประเทศที่มีนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศ ซึ่งทำให้ขาดความชอบธรรมและอาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการบริหารประเทศ

แต่เมื่อถึงเวลา 09.30 น. ซึ่งเป็นเวลาที่นัดการประชุม ยังมีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อเข้าร่วมประชุมเพียงแค่ 275 คน ประกอบด้วย สส. 241 คน และ สว. 34 คนเท่านั้น เท่ากับว่า ยังไม่สามารถเปิดการประชุมรัฐสภาได้ เนื่องจากจำนวนสมาชิกรัฐสภายังไม่ถึง 374 คน หรือกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้ 747 คน

จากนั้น นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า วันนี้สถานการณ์การจราจรค่อนข้างติดขัด เนื่องจากมีตู้คอนเทนเนอร์ขวางอยู่ ทำให้สมาชิกรัฐสภาหลายคนเดินทางมาล่าช้า และขณะนี้มีความพยายามของคนบางกลุ่มต้องการที่จะล้มองค์ประชุม จึงขอให้ประธานรอสมาชิกอีกสักครู่ก่อน และระหว่างนี้ ขอให้เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้หารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข

จนกระทั่งในเวลา 10.00 น.ก็ยังมีสมาชิกรัฐสภาไม่ครบองค์ประชุม โดยมี สว.เพียง 43 คน สส. 279 คน รวมมีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อเพียงแค่ 322 คน ยังไม่ถึงจำนวน 374 คน ทำให้นายรังสิมันต์ ได้ขอให้ประธานรอสมาชิกรัฐสภาอีกสักระยะ เนื่องจากตัวเลขสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนายมูหะมัดนอร์ ก็อนุญาตให้รอเพื่อให้สมาชิกครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ ทันทีที่องค์ประชุมครบ นายรังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ลุกขึ้นเสนอญัตติด้วยวาจา ขอให้ที่ประชุม พิจารณาทบทวนมติรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่มีการลงมติตามข้อบังคับ 151 และอ้างตามข้อบังคับ41 ไม่ให้มีการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลซ้ำในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่สอง โดยมีผู้รับรองครบถ้วน แต่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เห็นว่าไม่สามารถพิจารณาเรื่องนี้ได้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ได้มีการเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว จากนั้นมีการแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกันอย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่ง นายภราดร ปริศนานันทกุล สส. อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย ลุกขึ้นแย้งว่า การเสนอญัตติด้วยวาจาของ นายรังสิมันต์ โรม ไม่ถูกต้อง เนื่องจากประธานรัฐสภายังไม่เปิดประชุม อย่างเป็นทางการเนื่องจากอยู่ระหว่างการหารือปัญหา ทำให้ประธานรัฐสภายอมรับว่ายังไม่เปิดประชุมรัฐสภา จึงมีการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการในเวลา 10.38น.

จากนั้น นายรังสิมันต์ โรม ยังพยายามเสนอญัตติด้วยวาจาอีกครั้ง แต่ประธานรัฐสภาพยายามคัดค้านว่าไม่สามารถทำได้แล้ว เพราะการลงมติเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม มีการลงมติตามข้อบังคับ 151 ไปแล้วไม่สามารถทบทวนมติได้ เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดต้องเดินไปข้างหน้า และทั้งหมด ก็ควรรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ไม่เช่นนั้นจะเกิดความลักลั่นในทางปฏิบัติและจะเกิดปัญหากับรัฐสภาเอง

ในที่สุด นายวันมูหะมัดนอร์ กล่าวว่า “ขอใช้อำนาจประธานรัฐสภาวินิจฉัย ให้เลื่อนการประชุมรัฐสภาในวันนี้” และสั่งปิดการประชุมทันที ในเวลา 11.27 น. โดยไม่ฟังเสียงทักท้วงของ ส.ส. ที่ขออภิปรายต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังประธานรัฐสภา สั่งปิดการประชุม ได้มีบรรดา สส.พรรคก้าวไกล รวมตัวกันทำท่าแบสองมือแล้วยกขึ้น ให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพ เหมือนเป็นสัญลักษณ์ ของการ “เหวอ” ทำนองตั้งคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


https://youtu.be/FsNYI7zeLEI

คุณอาจสนใจ

Related News