เลือกตั้งและการเมือง

โพลพระปกเกล้าฯ ชี้ ‘ก้าวไกล’ ยังแรง มีสิทธิ์กวาด 208 ที่นั่ง – ‘บิ๊กตู่’ แซง ‘อุ๊งอิ๊ง’ อยากเห็นนั่งนายกฯ

โดย nattachat_c

27 พ.ค. 2567

124 views

วานนี้ (26 พ.ค. 67) สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 76 จังหวัด เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง 'ความนิยมในพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี 1 ปี หลังการเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566'


จำนวน 1,620 ตัวอย่าง ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ได้สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ในทุกจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร


เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า 'ถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ท่านจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต'

 • ร้อยละ 35.7 จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจาก พรรคก้าวไกล
 • ร้อยละ 18.1 จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจาก พรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 11.2 จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจาก พรรคภูมิใจไทย
 • ร้อยละ 9.2   จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจาก พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • ร้อยละ 7.8   จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจาก พรรคพลังประชารัฐ
 • ร้อยละ 5.0   จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจาก พรรคประชาธิปัตย์
 • ร้อยละ 1.6   จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจาก พรรคชาติไทยพัฒนา
 • ร้อยละ 1.2   จะลงคะแนนเลือกผู้สมัครจาก พรรคประชาชาติ
 • ร้อยละ 10.2 ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครในตอนนี้


เมื่อสอบถามต่อว่า 'ในการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ท่านจะลงคะแนนให้แก่บัญชีรายชื่อของพรรคใด'

 • ร้อยละ 44.9 จะลงคะแนนให้ พรรคก้าวไกล
 • ร้อยละ 20.2 จะลงคะแนนให้ พรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 10.9 จะลงคะแนนให้ พรรครวมไทยสร้างชาติ
 • ร้อยละ 3.50 จะลงคะแนนให้ พรรคภูมิใจไทย
 • ร้อยละ 3.00 จะลงคะแนนให้ พรรคพลังประชารัฐ และ พรรคประชาธิปัตย์
 • ร้อยละ 1.30 จะลงคะแนนให้ พรรคประชาชาติ
 • ร้อยละ 0.70 จะลงคะแนนให้ พรรคชาติไทยพัฒนา
 • ร้อยละ 12.6 จะลงคะแนนให้ ไม่ต้องการลงคะแนนให้พรรคใดเลยในตอนนี้


เมื่อนำผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ เปรียบเทียบกับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566


ปรากฏว่า พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเพิ่มขึ้น มีแค่ 2 พรรค คือ

 • พรรคก้าวไกลได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 9.67 ซึ่งอาจส่งผลให้พรรคมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง และได้ สส. เพิ่มขึ้นถึง 49 ที่นั่ง
 • พรรคประชาชาติได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.35 ซึ่งอาจทำให้พรรคมีโอกาสชนะการเลือกตั้งและได้ สส. เพิ่มขึ้น 1 ที่นั่ง


ขณะที่มีพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตลดลง จำนวน 6 พรรค ได้แก่

 • พรรคเพื่อไทยได้รับคะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 7 และ มีโอกาสเสีย 28 ที่นั่ง
 • พรรคพลังประชารัฐ คะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 3.41 มีโอกาสเสีย 11 ที่นั่ง
 • พรรคภูมิใจไทยคะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 2.64 มีโอกาสเสีย 10 ที่นั่ง
 • พรรคประชาธิปัตย์ คะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 1.13 มีโอกาสเสีย 3 ที่นั่ง
 • พรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้รับคะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 0.47 และพรรคชาติไทยพัฒนาที่ได้รับคะแนนนิยมลดลง ร้อยละ 0.02 นั้น คะแนนนิยมที่ลดลงดังกล่าวยังไม่มากพอที่จะส่งผลให้พรรคการเมืองทั้งสองมีที่นั่ง สส.ลดลง


ส่วนของการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ พบว่า มีพรรคการเมือง 5 พรรคได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนเพิ่มขึ้น คือ

 • พรรคก้าวไกล ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.33
 • พรรคพลังประชารัฐ ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.62
 • พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.66
 • พรรคภูมิใจไทย ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.6
 • พรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.19 ซึ่งคะแนนนิยมที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งผลให้พรรคก้าวไกลมีโอกาสได้ที่นั่งเพิ่มขึ้น 8 ที่นั่ง
 • พรรคพลังประชารัฐมีโอกาสได้ที่นั่งเพิ่มขึ้น 1 ที่นั่ง เพียงสองพรรคเท่านั้น
 • ส่วนคะแนนที่เพิ่มขึ้นของอีกสามพรรคยังไม่มากพอที่จะทำให้ได้ที่นั่งเพิ่ม


เมื่อนำตัวเลขประมาณการที่นั่งที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคมีโอกาสได้รับจากการเลือกตั้งทั้งสองระบบมารวมกัน พบว่า หากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเวลานี้

 • พรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีโอกาสได้ที่นั่งมากที่สุด รวม 208 ที่นั่ง
 • พรรคเพื่อไทย 105 ที่นั่ง
 • พรรคภูมิใจไทย 61 ที่นั่ง
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ 34 ที่นั่ง
 • พรรคพลังประชารัฐ 30 ที่นั่ง
 • พรรคประชาธิปัตย์ 22 ที่นั่ง
 • พรรคชาติไทยพัฒนา 10 ที่นั่ง
 • พรรคประชาชาติ 9 ที่นั่ง
 • ส่วนที่นั่งที่เหลือจะกระจายไปยังพรรคการเมืองอื่น ๆ รวม 21 ที่นั่ง


เมื่อสอบถามว่าถ้าเลือกได้ ท่านอยากให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในช่วงเวลานี้มากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ระบุว่า

 • นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.9
 • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 17.7
 • น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 10.5
 • นายเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 8.7
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 3.3
 • นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 1.7
 • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 0.4 ตามลำดับ
 • ยังมีผู้ตอบที่ระบุชื่อคนอื่น ๆ รวมกับที่ยังไม่เห็นว่ามีคนที่เหมาะสมอีก ร้อยละ 10.9

----------------------

รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/XbeWe3lCv9A

คุณอาจสนใจ

Related News