เลือกตั้งและการเมือง

"ก้าวไกล" ส่งหนังสือคำสั่ง "ปูอัด" แถลงยอมรับผิด หลังถูกตัดสินคุกคามทางเพศ ย้ำต้องแถลงภายใน 4 วัน

โดย gamonthip_s

3 พ.ย. 2566

273 views

3 พ.ย.66 พรรคก้าวไกลส่งหนังสือคำสั่งแจ้งให้นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม. พรรคก้าวไกล ปฏิบัติตามมติกรรมการบริหารพรรค ภายหลังถูกลงโทษกรณีคุกคามทางเพศทีมงาน 3 คน


โดยรายละเอียดของหนังสือ แจ้งให้ นายไชยามพวาน ปฏิบัติตามมติของพรรคก้าวไกล ระบุรายละเอียดคำสั่งว่า ให้ นายไชยามพวาน ดำเนินการ1. แถลงยอมรับผิด และขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง 3 รายอย่างจริงใจ ต่อการกระทําผิดทางวินัยดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 25662. ชดเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณีต่อผู้เสียหายทั้ง 3 ราย ภายในระยะเวลาอันสมควร โดยกําหนดให้ท่านต้องแจ้งหลักฐานการดําเนินการเยียวยาความเสียหายต่อคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาผลการดําเนินการตามคําสั่งนี้ โดยให้แถลงการดำเนินการเยียวยาด้วย3. ยุติการก่อความเสียหาย ต่อผู้เสียหายทั้ง 3 ราย โดยทางตรง และทางอ้อม4. ยุติการการกระทําอันเป็นการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศ หรือกระทําการขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์ และข้อบังคับพรรค ต่อบุคคลอื่นใด ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งสมาชิกพรรค ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดสมัยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี้ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขภายในกำหนดระยะเวลา ถือว่าฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติของกรรมการบริหารพรรค ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อันมีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือ การให้พ้นจากสมาชิกภาพของพรรคขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไชยาพวาน ได้จัดเตรียมสถานที่ และส่งหมายแถลงข่าวเปิดใจเป็นครั้งแรกที่สำนักงาน สส.เขตจอมทอง ในเวลา 13.30 น. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

คุณอาจสนใจ

Related News