เลือกตั้งและการเมือง

เปิดหลักเกณฑ์ 'ทักษิณ' ติดคุกน้อยสุดกี่วัน ขอพักโทษ - ติดกำไล EM ได้หรือไม่?

โดย nattachat_c

4 ก.ย. 2566

77 views

จากกรณีที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชทานอภัยลดโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากโทษจำคุก ใน 3 คดี จำนวน 8 ปี ลดเหลือรับโทษเพียง 1 ปี เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป อีกทั้งในกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ต้องขังสูงวัยพร้อมกับมีอาการเจ็บป่วย 4 โรคเรื้อรังและยังอยู่ระหว่างการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ เป็นเหตุให้อาจเข้าข่ายเกณฑ์ผู้ต้องขังสูงวัย ที่จะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษ ตามที่มีการนำเสนอข่าวไป


หลังจากนี้มีแนวโน้มที่ นายทักษิณ จะเข้าสู่กระบวนการพักโทษกรณีพิเศษของกรมราชทัณฑ์ สำหรับพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์


วานนี้ (วันที่ 3 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีดังกล่าวกับแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม บอกว่า กรณีของนายทักษิณ เป็นผู้ต้องขังสูงวัยและมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง จึงอาจเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎกระทรวง แห่ง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 คือ อาจจะต้องรับโทษอย่างน้อย 1 ใน 3 / ดังนั้น หากนายทักษิณ ผ่านหลักเกณฑ์ ก็จะเหลือโทษ 1ใน 3 ของ 1 ปี และหากได้รับการพักการลงโทษ ก็จะเป็นไปตามขั้นตอน คือ ราชทัณฑ์นำตัวไปรายงานต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติ ภายใน 3 วัน เพื่อกำหนดนัดหมายวันเวลาสำหรับการรายงานตัวรายเดือน


ส่วนเรื่องการติดหรือไม่ได้ติดกำไล (EM) ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานคุมประพฤติ แต่ในกรณีของนายทักษิณ เป็นผู้ต้องขังสูงวัยที่ป่วยรุมเร้าด้วย 4 โรคเรื้อรัง และยังเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และสำนึกในการกระทำความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่มีพฤติการณ์หลบหนี จึงเป็นไปได้ว่าจะไม่เข้าข่ายต้องติดกำไล EM แต่อาจจะพ่วงเงื่อนไขไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับงานการเมืองใดๆ


อย่างไรก็ตาม ความเป็นไปได้ที่นายทักษิณจะพ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวทันที คือ กรณีมีพระราชกฤษฎีกา ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป ในวาระโอกาสสำคัญ เช่น วันที่ 13 ต.ค. หรือ วันที่ 5 ธ.ค. เป็นต้น ซึ่งจะต้องดูรายละเอียดแนบท้ายด้วยว่ามีสาระเนื้อหาการยกเว้นอื่นใดหรือไม่ แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของพระราชอำนาจ


ช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีโครงการเกี่ยวกับการพักโทษกรณีพิเศษ จำนวน 3 โครงการ ทั้งนี้การพักการลงโทษกรณีพิเศษนั้น นักโทษเด็ดขาดที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย จะได้รับการพักการลงโทษมากกว่าการพักการลงโทษกรณีปกติ


โดยคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษพิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีอีกชั้นหนึ่ง 3 โครงการ ที่เกี่ยวกับโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ


(1) โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป


(2) โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา


(3) โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงาน ในภาคอุตสาหกรรม” ทั้งนี้ โครงการตาม (2) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน


หากดูความเป็นไปได้ทั้ง 3 โครงการแล้ว นายทักษิณน่าจะเข้าสู่หลักเกณฑ์โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือพิการ หรือมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป


ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ เป็นนักโทษเด็ดขาด ต้องโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษตามหมายแจ้ง เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป ไม่มีโทษกักขัง หรือไม่ถูกคุมขังตามหมายขังในคดีอื่น ต้องมีผู้อุปการะและยินดีรับอุปการะ ในกรณีที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับนักโทษเด็ดขาด


พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 


มาตรา 52 นักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี

มีความอุตสาหะ ความก้าวหน้าในการศึกษา และทำการงานเกิดผลดี หรือ

ทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ อาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้

(1) ได้รับความสะดวกในการเรือนจำตามระเบียบกรมราชทัณฑ์

(2) เลื่อนชั้น

(3) ได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเรือนจำ

(4) ลาไม่เกินเจ็ดวันในคราวหนึ่ง โดยไม่นับรวมเวลาที่ต้องใช้ในการ

เดินทางเข้าด้วย เมื่อมีความจ าเป็นเห็นประจักษ์เกี่ยวด้วยกิจธุระสำคัญหรือ

กิจการในครอบครัว แต่ห้ามมิให้ออกไปนอกราชอาณาจักรและต้องปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมราชทัณฑ์ ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลานี้

มิให้หักออกจากการคำนวณกำหนดโทษ ถ้านักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับอนุญาต

ให้ลาออกไปไม่กลับเข้าเรือนจำภายในเวลาที่กำหนดเกินกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ให้

ถือว่านักโทษเด็ดขาดผู้นั้นหลบหนีที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา

(5) ลดวันต้องโทษจำคุกให้เดือนละไม่เกินห้าวัน แต่การลดวัน

ต้องโทษจ าคุกจะพึงกระทำได้ต่อเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษจำคุกตามคำ

พิพากษาถึงที่สุดมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือหนึ่งในสามของกำหนดโทษ

ตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า หรือไม่น้อยกว่าสิบปี

ในกรณีที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็น

โทษจำคุกมีกำหนดเวลา ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาวินิจฉัยลดวันต้องโทษจำคุก


(6) ลดวันต้องโทษจำคุกลงอีกไม่เกินจำนวนวันที่ทำงานสาธารณะ

หรือทำงานอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทางราชการนอกเรือนจำตามมาตรา 49

และอาจได้รับเงินรางวัลด้วยก็ได้

(7) พักการลงโทษเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า

หกเดือนหรือหนึ่งในสามของกำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นแล้วแต่

อย่างใดจะมากกว่า หรือไม่น้อยกว่าสิบปีในกรณีที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตที่

มีการเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลา และกำหนด

ระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขให้กำหนดเท่ากับกำหนดโทษที่ยัง

เหลืออยู่ ทั้งนี้ ในการคำนวณระยะเวลาการพักการลงโทษ ถ้ามีวันลดวัน

ต้องโทษจำคุกตาม(6) ให้นำมารวมกับระยะเวลาในการพักการลงโทษด้วย

โดยในการพักการลงโทษ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ

พิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ

--------

มีความพยายามโยงแบบนี้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

อย่างไร นายภูมิธรรมกล่าวว่า ห้ามผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ มีหนทางเดียวที่ทำได้ ต้องพิสูจน์ใน

การทำงานว่าเราตั้งใจจริง เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกัน ความเป็นจริงจะคลี่คลายบอกว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว

กัน เวลาที่เกิดขึ้นทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ เวลาและสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยตัวมันเอง


รัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้องแก่โจทย์ใหญ่ของประเทศ มีความจำเป็นต้องปรึกษาหารือกับคุณ

ทักษิณ เพื่อหาทางออกประเทศอย่าง นายภูมิธรมกล่าวว่า ความมุ่งหมายในการกลับประเทศของ

ท่าน คือ อายุมากแล้ว อยากใช้ชีวิตที่สงบ ท่านพูดไว้เหมือนกันว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับ

ประเทศไทยได้ ก็ยินดี


ฉะนั้นต้องดูข้อกฎหมาอนุญาตให้ทำทั้งการร่วมมือกัน การอำนวยประโยชน์ที่มีส่วนเกี่ยวกันกับ

พรรคการเมือง ทำได้หรือไม่ แต่ผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับสิ่งนี้ได้ ากฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ก็ไม่

รีรอที่จะคุย และใช้ทรัพยากรของท่าน ได้ให้ท่านมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศได้

------------รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/5GdWgiAw2Pw

คุณอาจสนใจ

Related News