เลือกตั้งและการเมือง

"ก้าวไกล" เปิดตัว ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ 94 รายชื่อ "ทิม พิธา" เบอร์ 1

โดย kanyapak_w

2 เม.ย. 2566

654 views

"ก้าวไกล" เปิดตัว ผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์ 94 รายชื่อ ครอบคลุมนโยบาย การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคต "พิธา" ย้ำ ทุกรายชื่อสะท้อนคุณค่าพรรค
2 เมษายน 2566 พรรคก้าวไกล นำโดยนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้จัดการการสื่อสารและการอนลงนโยบายพรรค แถลงข่าวเปิดรายชื่อว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ แบบเรียงลำดับ และเปิดตัวเว็บไซต์ "ก้าวไกล เลือกตั้ง66" เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลเลือกตั้งให้กับประชาชนโดยนายพิธา กล่าวว่า ภารกิจ วิธีคิด และกระบวนการสรรหาของผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ค่อนข้างแตกต่างจากพรรคอื่น ซึ่งตามระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ส.ส. บัญชีรายชื่อจะเป็นกระจกสะท้อน คุณค่า เป้าหมาย ซึ่งสโลแกนนโยบายของพรรคคือ การเมืองดี ปากท้องดี มีอนาคตจึงเป็นสาเหตุว่า การเมืองดีได้ต้องสร้างประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชน ดังนั้นบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลจะต้องมีนักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน ทุกคนที่ต่อสู้เพื่อปวงชนท้องถิ่น และพี่น้องที่สู้เพื่อเสรีภาพสื่อ กองทัพ การปฏิรูประบบยุติธรรมส่วนปากท้องดี มองว่าสังคมต้องตีด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มีผู้พิการมีพี่น้องชาติพันธุ์ มีคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิสำหรับพี่น้องที่พลัดถิ่น และบุคคลไร้สัญชาติ รวมถึงการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและรัฐสวัสดิการ ที่ดินสิทธิเด็ก รวมถึงผู้ป่วยระยะสุดท้ายและการตายดี ซึ่งเป็นเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆสุดท้ายหากจะมีอนาคตได้ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเมืองเศรษฐกิจชนบท ถ้าต้องการมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องซอฟพาวเวอร์ บิ๊กดาต้า โดยเฉพาะพลังงานใหม่ นักศึกษาที่มีหัวก้าวหน้า ศิลปิน ผู้กำกับ ช่างภาพ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมสมัยใหม่นายพิธาย้ำว่า ภาพทั้งหมดเป็นภาพที่เป็นเป้าหมายสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ ระบบบัญชีรายชื่อที่มาจากการคัดสรรใหม่ สอดรับกับความท้าทายในประเทศไทยปัจจุบันสำหรับว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่น่าสนใจ อาทิ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ลำดับที่ 1 , นายชัยธวัช ตุลาธน ลำดับ ที่ 2 , น.ส.ศิริกัญญา ตัณสกุล ลำดับที่ 3, นายเซีย จำปาทอง ลำดับที่ 4 , นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ลำดับที่ 5, นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ลำดับที่ 7 , นายรังสิมันต์ โรม ลำดับ ที่8 , นายพริษฐ์วัชรสินธุ ลำดับที่ 11 เป็นต้นรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทั้ง 94 คน (เรียงลำดับ) ประกอบด้วย

1 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

2 ชัยธวัช ตุลาธน

3 ศิริกัญญา ตันสกุล

4 เซีย จำปาทอง

5 อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

6 อภิชาติ ศิริสุนทร

7 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

8 รังสิมันต์ โรม

9 สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

10 สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

11 พริษฐ์ วัชรสินธุ

12 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

13 ณัฐวุฒิ บัวประทุม

14 เบญจา แสงจันทร์

15 ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร

16 ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

17 วาโย อัศวรุ่งเรือง

18 ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร

19 มานพ คีรีภูวดล

20 รอมฎอน ปันจอร์

21 กรุณพล เทียนสุวรรณ

22 ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

23 พูนศักดิ์ จันทร์จำปี

24 ศุภโชติ ไชยสัจ

25 ศนิวาร บัวบาน

26 นิติพล ผิวเหมาะ

27 ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

28 ปารมี ไวจงเจริญ

29 วรภพ วิริยะโรจน์

30 สุรวาท ทองบุ

31 คำพอง เทพาคำ

32 วรรณวิภา ไม้สน

33 เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล

34 องค์การ ชัยบุตร

35 ชุติมา คชพันธ์

36 จุลพงศ์ อยู่เกษ

37 กัลยพัชร รจิตโรจน์

38 ณรงเดช อุฬารกุล

39 ภคมน หนุนอนันต์

40 สุเทพ อู่อ้น

41 กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี

42 เอกภพ สิทธิวรรณธนะ

43 ธัญธร ณัฐธัมม์

44 กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี

45 ญาวีร์ บุตรกระวี

46 ชวลิต เลาหอุดมพันธ์

47 อำนาจ ชุณหะนันท์

48 ฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล

49 ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์

50 ทองแดง เบ็ญจะปัก

51 รสิตา ซุ่ยยัง

52 พงศธร ศรเพชรนรินทร์

53 นายิกา ศรีเนียน

54 วีระชัย นพปราชญ์

55 คณาสิต พ่วงอำไพ

56 รัชนี โล่วณิชเกียรติกุล

57 นันทพงศ์ ปานมาศ

58 ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ

59 สาวิตรี สันติพิริยพร

60 จตุรงค์ หิรัญกาญจน์

61 นิธิ ละเอียดดี

62 สุทัศน์ เมืองมนประเสริฐ

63 ไพศาล ปันแดน

64 ฆนัท นาคถนอมทรัพย์

65 ศดิศ ใจเที่ยง

66 เนติพล สกุลชาห์

67 ณภัทร สิทธิอัฐกร

68 ประพนธ์ สิงห์แก้ว

69 พุฒิพงศ์ ภู่เพียนเลิศ

70 ภูมินทร์ หน่อคำ

71 วรภัทร พึ่งพงศ์

72 ณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์

73 โจเซฟ เฮสดาร์ซัน

74 พลากร วงค์ประเสริฐ

75 ปริวรรตน์ จิรพุฒิรัศมิ์

76 ธนะกฤษฏิ์ อธิเจริญลักษณ์

77 ธีรภัทร เหลืองพงศ์รัตน์

78 สัมภาษณ์ คำผุย

79 ชวิน กสิกิจพงศ์พันธ์

80 ปุณณเมธ อ้นอารี

81 พรพิพัฒน์ วัดอักษร

82 รวิสรา มาวงศ์

83 อรทัย คุณะดิลก

84 นพณัฐ แก้วเกตุ

85 ชลธิชา กุลดิลก

86 สมโชติ มีชนะ

87 อุสมาน นูรุลอาดิล

88 สุพรรณิกา ตันติเวชกุล

89 ณภัทร ศิริจรัสตระกูล

90 นภัสสร คุปตเสรี

91 ธนากร ชินอุดมพร

92 ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์

93 ณัฐพงษ์ พานิชศิริ

94 กัณฑ์อเนก ศรีอนุชาด้านนายพริษฐ์ กล่าวว่า การตั้งเว็บไซต์ moveforwardparty.org เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยจะมีข้อมูล ส.ส.เขต / บัญชีรายชื่อ / และนโยบายจำนวน 300 นโยบาย โดยการออกแบบมีความพยามทำให้สื่อสาร 2 ทางให้ได้มากที่สุด

คุณอาจสนใจ

Related News