การเมือง

กกต.รับรองสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 12 รายแล้ว

โดย taweelap_b

31 พ.ค. 2565

27 views

วันที่ 31 พ.ค. 65 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยาโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีได้ออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาในวันที่ 22 พ.ค. 65 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาไปแล้ว นั้น

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควร ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 12 ราย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องตันแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา จำนวน 12 ราย ตามเอกสารแนบท้ายนี้

คุณอาจสนใจ

Related News