การเมือง

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ พบสถานการณ์การเมืองระดับชาติ มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

โดย onjira_n

17 เม.ย. 2565

105 views


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.” ทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,325 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับปัจจัยในการชนะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.เมื่อถามประชาชนถึงสถานการณ์การเมืองระดับชาติกับการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้ว่าฯ กทม.พบว่า- ร้อยละ 31.25 ระบุว่า ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมาก

- รองลงมา ร้อยละ 30.41 ระบุว่า ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลย

- ร้อยละ 24.38 ระบุว่า ค่อนข้างส่งผลต่อการตัดสินใจ

-  และร้อยละ 13.96 ระบุว่า ไม่ค่อยส่งผลต่อการตัดสินใจเมื่อถามถึงปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. พบว่า

- ร้อยละ 44.75 ระบุว่า นโยบายของผู้สมัคร

- รองลงมา ร้อยละ 28.91 ระบุว่า คุณสมบัติ/ชื่อเสียงส่วนตัวของผู้สมัคร

- ร้อยละ 9.36 ระบุว่า ฐานเสียงจัดตั้งของผู้สมัคร

- ร้อยละ 6.19 ระบุว่า อิทธิพลของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่สนับสนุนผู้สมัคร

- ร้อยละ 6.04 ระบุว่า กลยุทธ์/แนวทางการหาเสียงของผู้สมัคร

- ร้อยละ 4.00 ระบุว่า การสนับสนุนของสื่อมวลชนที่มีต่อผู้สมัคร

- และร้อยละ 0.75 ระบุว่า งบประมาณในการหาเสียงของผู้สมัคร
คุณอาจสนใจ

Related News