เลือกตั้งและการเมือง

‘พัชรวาท’ คิกออฟ 17 โครงการเฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง” ครบ 6 รอบ 72 พรรษา พร้อมนำข้าราการ ทส. ร่วมกันปลูกต้นไม้ 7,200 ต้น

โดย olan_l

28 มิ.ย. 2567

60 views

วันนี้ (28 มิ.ย.) พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีทุกกระทรวง สส.ในพื้นที่ และข้าราชการสังกัด ทส.เข้าร่วมงาน

พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า ปี พ.ศ.2567 นับเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว อย่างสมพระเกียรติ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด ทั้งนี้รัฐบาลได้เลือกโครงการขนาดใหญ่ เพื่อให้ ทส. รับผิดชอบดำเนินโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งได้เปิดโครงการไปแล้ว

และในครั้งนี้จึงได้จัดงานเปิดตัวโครงการและกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ อีก 17 โครงการ อาทิ โครงการ 72 พื้นถิ่นพรรณไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยกรมป่าไม้  โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการรวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการเสริมสร้างระบบนิเวศและแหล่งน้ำสำหรับช้างป่า เฉลิมพระเกียรติฯ  โดยกรมทรัพยากรน้ำ โครงการรักษาต่อยอดฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ขายขอบเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  โครงการจัดนิทรรศการทรัพยากรธรณี เฉลิมพระเกียรติฯ โดย กรมทรัพยากรธรณี โครงการปวงประชารวมพลังร่วมใจรักษ์แหล่งน้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมควบคุมมลพิษ โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจลดก๊าซเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติฯ โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โครงการปลูกไม้ดีมีค่า 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โครงการส่งเสริมความรู้ สืบสานอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์  โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากพรรณไม้ทรงปลูก เฉลิมพระเกียรติฯ โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เฉลิมพระเกียรติฯ โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำ
สำหรับพิธีเปิด “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น โดยสถานที่แห่งนี้นับว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงศึกษาธรรมชาติ ทอดพระเนตรน้ำตกในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันก็คือ “อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น” จ.สระบุรี นั่นเอง

ภายในงานมีการฉายวีดีทัศน์ภาพรวมโครงการเฉลิมพระเกียรติ ของ ทส. พร้อมกับมอบกล้าไม้ต้นโพธิ์ ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดทส.และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยพล.ต.อ.พัชรวาท ยังได้ปล่อยสัตว์ป่า จำนวน 72 ตัว และปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อนำร่องการปลูกต้นไม้ให้กับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ ที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ 7,200 ต้นกล้า ตามโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ

นอกจากนี้ยังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในผืนป่าอนุรักษ์ทรงเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  จ.เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติภูซาง จ.พะเยา อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จ.น่าน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จ.อุบลราชธานี และอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จ.สระบุรี เขครักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าภูหลวง จ.นครราชสีมา และสวนพฤกษศาสตร์ 1 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค จ.สระบุรี ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเสนอเป็นสารคดีออกอากาศหลังข่าวในพระราชสำนัก เพื่อให้ประชาชนได้รับชมและเป็นข้อมูลตามรอยเสด็จฯในผืนป่าอนุรักษ์ต่อไป


คุณอาจสนใจ

Related News