เลือกตั้งและการเมือง

ราชทัณฑ์ แจงยิบ! ไม่ใช้คำนำหน้า ‘น.ช.’ ปัดให้อภิสิทธิ์ ‘ทักษิณ’ ยันเป็นไปตามกรอบกฎหมาย

โดย nicharee_m

16 ม.ค. 2567

120 views

“ราชทัณฑ์ แจงการใช้คำนำหน้าชื่อผู้ต้องขัง”

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2567 กรมราชทัณฑ์ เผยแพร่หนังสือชี้แจง ข้อความระบุว่า ตามที่มีกระแสข่าว ได้กล่าวถึงการใช้คำนำหน้าชื่อสำหรับผู้ต้องขังที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะนายทักษิณ ชินวัตร ที่พาดพิงและกล่าวว่ากรมราชทัณฑ์ให้อภิสิทธิ์ดูแลผู้ต้องขัง 2 มาตรฐาน ไม่ใช้คำนำหน้าชื่อว่า น.ช. กับนายทักษิณฯ ตามที่เป็นข่าวนั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนว่า ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 “นักโทษเด็ดขาด” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามหมายจำคุกภายหลังคำพิพากษาถึงที่สุดและให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งถูกขังไว้ตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการใช้คำนำหน้าชื่อว่า นักโทษเด็ดขาดชาย (น.ช.) หรือนักโทษเด็ดขาดหญิง (น.ญ.) จึงเป็นเพียงถ้อยคำที่ใช้ในการแบ่งประเภทของนักโทษเด็ดขาด โดยใช้เพศเป็นเกณฑ์กำหนดเท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย และการใช้คำนำหน้าชื่อเหล่านี้จะใช้ในงานราชทัณฑ์ขณะถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานเท่านั้น

หากต้องมีการเปิดเผยชื่อ-นามสกุล ออกสู่สาธารณชน จะไม่ใช้คำนำหน้าชื่อด้วย น.ช. หรือ น.ญ. เพื่อบ่งบอกสถานะความเป็นผู้ต้องขัง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในการคืนคนดีสู่สังคม รวมถึงอาจกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง เนื่องจากในปัจจุบันโลกโซเชียลและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและยังคงอยู่ในระบบอย่างยาวนาน จึงอาจทำให้เป็นการตีตรา ผู้ต้องขังเหล่านี้ไปตลอด ซึ่งกรมราชทัณฑ์ยังหวังว่าจะสามารถดำเนินการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังทุกรายให้ได้รับการยอมรับจากสังคม และดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

อีกทั้ง กรมราชทัณฑ์ มิได้เลือกปฏิบัติใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย เฉพาะกับนายทักษิณเท่านั้น โดยที่ผ่านมาหากต้องมีการเปิดเผยชื่อ – นามสกุลของผู้ต้องขังรายอื่นๆ ออกสู่สาธารณชน จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า นาย นาง หรือ นางสาว เช่นเดียวกันกับการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์เมื่อออกไปรักษาโรงพยาบาลภายนอก รวมถึงระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนก็จะใช้คำนำหน้าชื่อเป็นนาย นาง หรือ นางสาว เช่นเดียวกัน โดยกรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับคำนำหน้าชื่อเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อมิให้เกิดการตีตราหรือบ่งบอกสถานะความเป็นผู้ต้องขังไปตลอดชีวิต  

แท็กที่เกี่ยวข้อง  กรมราชทัณฑ์ ,ทักษิณชินวัตร

คุณอาจสนใจ

Related News