เลือกตั้งและการเมือง

โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศ 'ม.จ.จุลเจิม ยุคล' จาก 'พล.อ.' เป็น 'พล.ต.'

โดย attayuth_b

8 พ.ย. 2566

7.3K views

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทาน โปรดเกล้าฯ ปรับลดชั้นยศนายทหารสัญญาบัตร พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการประกาศพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร มีใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน
คุณอาจสนใจ

Related News