เลือกตั้งและการเมือง

‘สว.กิตติศักดิ์’ รอดตัว! ปมทำตัวมีอิทธิพล ขัดขวางเจ้าอาวาส ‘วัดบางคลาน’ ทำหน้าที่

โดย chutikan_o

18 ก.ย. 2566

186 views

‘สว.กิตติศักดิ์’ รอดตัวปมทำตัวมีอิทธิพล ขัดขวางเจ้าอาวาส ‘วัดบางคลาน’ ปฎิบัติหน้าที่ เหตุเสียงมติที่ประชุมวุฒิสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่ง แม้รายงาน กก.จริยธรรม ลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือน


วันนี้ (18 ก.ย. 2566) ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา นายศุภชัย สมเจริญ  รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง ทำหน้าที่ประธานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม สว. กรณีที่นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สว. มีปัญหาความขัดแย้งที่วัดบางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร


โดยในที่ประชุมพลเอก สิงห์ศึกห์ สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา กล่าวรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการต่อที่ประชุมว่า มีบุคคลยื่นหนังสือขอให้ดำเนินการไต่สวน และวินิจฉัยพฤติกรรมของนายกิตติศักดิ์ ว่าทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ไม่ยอมให้เจ้าอาวาสวัดบางคลานที่ถูกแต่งตั้งอย่างถูกต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเบื้องต้นและส่งมายังคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา


จากนั้นคณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้มีมติในการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแล้ว เห็นว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีมูลเพียงพอที่จะรับเรื่องไว้พิจารณา จึงมีมติให้รับเรื่องและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่เรื่องดังกล่าวมีข้อเท็จจริง และเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก คณะกรรมการจึงขอขยายเวลาพิจารณาจำนวน 2 ครั้ง มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้น 13 ครั้ง ก่อนที่เสนอให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาลงมติซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาลงคะแนนเป็นการลับ


ท้ายที่สุดในวันนี้ ที่ประชุมให้ สว.ที่ร่วมประชุมซึ่งแสดงตน รวม 163 คน ลงมติว่าจะเห็นด้วยกับรายงานของกรรมการจริยธรรม ที่ลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนนายกิตติศักดิ์ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำให้บุคคลเคลือบแคลงในการทำหน้าที่ หรือใส่ร้าย เสียดสีบุคคลอื่น และนำข้อความอันเป็นเท็จอภิปรายต่อที่ประชุม ซึ่งถือว่าขัดข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อ 31 และข้อ 32 วรรคหนึ่ง


ผลการลงมติพบว่า มีเสียงเห็นชอบกับรายงานกรรมการ 93 เสียง ไม่เห็นชอบ 33 เสียง และไม่ออกเสียง 37 คน ซึ่งถือว่านายกกิตติศักดิ์ไม่ได้ทำการใดตามที่ถูกต้องเรียนจริยธรรม เพราะคะแนนเสียงเห็นชอบนั้นมีไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ สว. คือ 124 เสียง

คุณอาจสนใจ

Related News