เลือกตั้งและการเมือง

‘พลังประชารัฐ’ มติเอกฉันท์ เลือก ‘บิ๊กป้อม’ แคนดิเดตนายกฯคนเดียว

โดย attayuth_b

27 ม.ค. 2566

14 views

วันนี้ (27 ม.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี  2566 ครั้งที่ 1/ 2566  ณ ห้องประชุมใหญ่ที่ทำการพรรคพปชร. โดยมีนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่ประธานการประชุมแทน  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค เนื่องจากติดภารกิจ ที่ได้รับอำนาจหน้าที่ประชุมแทนในตำแหน่งหัวหน้าพรรค เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อที่ 15 และข้อที่ 17 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 500 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสามัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวของพรรค ในการร่วมกันพิจารณาและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐในการขับเคลื่อนการบริหารพรรค ให้สามารถเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง พร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมของพรรค ด้วยบุคลากรทางการเมืองที่มีคุณภาพ และพร้อมเป็นปากเสียงให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนับจากนี้ต่อไป  

สำหรับวาระสำคัญในการประชุม ครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับพลังประชารัฐพ.ศ. 2561  และยังได้พิจารณาเลือกพล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 358 คะแนน และบัตรเสีย 6 คะแนน

ทั้งนี้ยังได้พิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้มีการเสนอชื่อ 3 คน ประกอบด้วย 1.นายสกลธี ภัททิยกุล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง332 คะแนน 2. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 332 คะแนน 3. นายอภิชัย เตชะอุบล เป็นกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 334  คะแนน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหา จากสัดส่วนกรรมการบริหารพรรค โดยได้เสนอชื่อนายไพบูลย์ นิติตะวันรองหัวหน้าพรรคเป็นกรรมการสรรหา จากสัดส่วนกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 357  คะแนน มีบัตรเสีย 5 ใบ

ทั้งนี้นายไพบูลย์ ได้เสนอให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค ในที่ประชุม ให้เป็น แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพียงรายชื่อเดียว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ขณะที่นายสันติ พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการพรรค กล่าวว่า ในการประชุมวันนี้  นับเป็นวันแห่งความมงคลของพรรค ที่สมาชิกพรรคแสดงความเป็นเอกภาพโดยเสนอชื่อ พล.อ.ประวิตร เป็นแคนดิเดต นายกรัฐมนตรีเพียงรายชื่อเดียว ซึ่งขอขอบคุณสมาชิกพรรค และกรรมการบริหารพรรคทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันแสดงพลังและจุดยืน เสนอหัวหน้าพรรค เป็นนายกเพียงคนเดียวแสดงให้เห็นถึงทุกท่านมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความภูมิใจในความสามัคคี ซึ่งขณะนี้พรรค พร้อมที่จะดำเนินการรับเลือกตั้งในทุกกรณี เพื่อเดินสู่เป้าหมายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และเสนอชื่อหัวหน้าพรรค เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีนโยบายที่ประกาศไว้แล้ว ที่จะเพิ่มเงินช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในบัตรสวัสดิการประชารัฐเป็น 700 บาท ซึ่งในฐานะที่ปัจจุบัน อยู่ในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ดูระบบการเงิน และงบประมาณของประเทศแล้ว นโยบายดังกล่าว พรรคสามารถทำได้แน่นอน หากเราได้จัดตั้งรัฐบาล

สำหรับรายนามคณะกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน จากประชุมใหญ่สามัญ  ประกอบด้วย 1. พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค 2. นายวิรัช  รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค 3. นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค  4.นายไพบูลย์  นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรค 5 นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ รองหัวหน้าพรรค 6. นายสันติ  พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค 7. นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค  8. พล.อ.กฤษณ์โยธิน  ศศิพัฒนวงษ์ นายทะเบียนพรรค 9. นายสมศักดิ์  เทพสุทิน กรรมการบริหารพรรค 10. นายสรวุฒิ  เนื่องจำนงค์กรรมการบริหารพรรค 11นายนิโรธ  สุนทรเลขา กรรมการบริหารพรรค 12. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ กรรมการบริหารพรรค 13.นางประภาพร  อัศวเหม  กรรมการบริหารพรรค 14. นายยงยุทธ  สุวรรณบุตร กรรมการบริหารพรรค 15 นายรงค์  บุญสวยขวัญ กรรมการบริหารพรรค 16. นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  กรรมการบริหารพรรค17. พลเอก ธัญญา  เกียรติสาร   กรรมการบริหารพรรค 18. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ กรรมการบริหารพรรค 19. นายสกลธี ภัททิยกุล กรรมการบริหารพรรค 20. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์กรรมการบริหารพรรค21. นายอภิชัย เตชะอุบล กรรมการบริหารพรรค

คุณอาจสนใจ

Related News