การเมือง

เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน.ให้ 'ประยุทธ์' ไปต่อ ชี้นั่งนายกฯ ยังไม่ครบ 8 ปี

โดย panwilai_c

30 ก.ย. 2565

117 views

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับวาระ 8 ปีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งปรากฏว่า ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก เห็นว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2560 และยังไม่ครบ 8 ปี ตามมาตรา 158 วรรค 4 เพราะการเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายนที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ พลเอกประยุทธ์ จึงได้เป็นายกรัฐมนตรีไปจนถึงปี 2568คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีมติเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เสียง เห็นว่า ความเป็นนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีประเด็นสำคัญที่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า การเป็นนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นไปตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่นายกรัฐมนตรีต้องได้มาจากสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 159ความเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากให้ความเห็นไว้ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ที่รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้ และเป็นไปตามบทเฉพาะกาล มาตรา 264 ที่ให้คณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนที่รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้ให้ถือว่าเป็นรัฐมนตรีต่อไป รวมไปถึงพลเอกประยุทธ์ ที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วย และตามมาตรา 158 วรรคสี่ ที่ให้นายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งไม่เกิน 8 ปี จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560ส่วนกรณีมีการอ้างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้น ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า เป็นการพิจารณาภายหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้มาแล้ว 1 ปี 5 เดือน และความเห็นไม่ได้นำมาระบุในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นระยะเวลา 8 ปี ต้องเริ่มนับทันทีเมื่อรัฐธรรมนูญบังคับใช้โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 เสียงที่เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังเป็นนายกรัฐมนตรี ได้ต่อไป ประกอบด้วย

1.นายวรวิทย์ กังศศิเทียม

2.นายปัญญา อุดชาชน

3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม

4.นายจิรนิติ หะวานนท์

5.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

6.นายวิรุฬห์ แสงเทียนส่วน 3 เสียงข้างน้อย ที่เห็นว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ เริ่มตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2547 และสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย

1.นายนครินทร์​ เมฆไตรรัตน์

2.นายทวีเกียรติ​ มีนะกนิษฐ์

3.นาย​นภดล เทพพิทักษ์สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่เคยลงมติ 5 ต่อ 4 เสียง ให้พล.อ.ประยุทธ์ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว หลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 พบว่ามี 2 คน ที่ลงมติให้พล.อ.ประยุทธ์ ยังเป็นนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย

1.นายจิรนิติ หะวานนท์

2.นายวรุฬห์ แสงเทียนมีรายงานว่าคำวินิจฉัยส่วนตนของนายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ ตุลาการเสียงข้างน้อย เห็นว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เพราะครบ 8 ปี ตามมาตรา 158 รัฐธรรมนูญ 2560 เพราะแม้การเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2557 จะมาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ในมาตรา 263 ก็ระบุไว้ด้วยว่าให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่ยังไม่มีได้ และข้อกำหนดนายกรัฐมนตรี 8 ปีก็มีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2550 ที่ผ่านประชามติของประชาชนด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News