UpSwing เศรษฐกิจดี-ดี : ปิดธนาคารสหรัฐ ไม่กระทบเงินฝากคนไทย มีหน่วยงานคุ้มครอง

UPSWING วันที่ 16 มี.ค. 66 ปิดธนาคารสหรัฐ ไม่กระทบเงินฝากคนไทย มีหน่วยงานคุ้มครอง

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ย้ำสถาบันการเงินไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการปิดธนาคารในสหรัฐ พร้อมเผยเงินฝากคนไทยส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองโดย petchpawee_k

16 มี.ค. 2566

17 views