ศาล รธน.นัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล 12 มิ.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดียุบพรรคก้าวไกล 12 มิ.ย.นี้ เตือนคู่กรณีไม่สมควรแสดงความเห็นชี้นำเกี่ยวกับคดี

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า วันนี้ (5 มิ.ย. 2567) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการประชุมพิจารณาคดี กรณีที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล กรณีมีหลักฐาน อันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฎตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2568 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคล ผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และห้ามมิให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้อง และถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้อง

ทั้งนี้ผู้ถูกร้องยื่นคำร้อง ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา 3 ครั้งศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาทั้งสามครั้ง ครั้งละ 15 วัน ซึ่งครบกำหนดยื่นคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาในวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

ผลการพิจารณาพบว่า ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมไว้ในสำนวน ส่งสำเนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ร้องทราบ และกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่ 12 มิถุนายน 2567

อนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย คู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาล

โดย chutikan_o

5 มิ.ย. 2567

53 views

EP อื่นๆ