เศรษฐกิจ

ราชกิจจาฯ ประกาศฟรีวีซ่า 'จีน-คาซัคสถาน' เริ่ม 25 ก.ย. - ครม.ไฟเขียว เปิดไฟท์บินเชียงใหม่ 24 ชม.

โดย petchpawee_k

19 ก.ย. 2566

17 views

เมื่อวานนี้ (18 ก.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน เป็นกรณีพิเศษ 


โดยระบุว่า โดยที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวถดถอย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย เมื่อภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหนึ่งที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ในภาพรวมได้รวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ


อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 วรรคหนึ่ง (3) (ก) แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ.2545  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2566 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


1. ให้กำหนดรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ดังนี้

(1) สาธารณรัฐประชาชนจีน

(2) สาธารณรัฐคาซัคสถาน

2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.2566 – 29 ก.พ.2567
------------------------------------------------------

ครม.ไฟเขียวเปิดไฟท์บินเชียงใหม่ 24 ชม. รองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน เริ่ม 1 พ.ย. นี้


ขณะที่ นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งมีตลาดใหญ่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเกาหลีขอให้มีการเพิ่มไฟท์รอบดึก เพื่อให้การเดินทางกลับประเทศถึงในช่วงเช้า ผู้อำนวยการใหญ่ท่าอากาศยานไทยได้นำเจรจาในเรื่องนี้ กระทั่งได้ผลออกมาว่า สนามบินเชียงใหม่จะเปิดดำเนินการให้มีไฟท์บินเข้าออกตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป เพื่อให้สอดรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีน และให้การออกวีซ่าฟรีเกิดผลปฏิบัติอย่างแท้จริง

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมติ ครม.อย่างเคร่งครัด

----------------------------


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ekcIBBJW1y8

คุณอาจสนใจ