องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.สุโขทัย

สังคม

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ.สุโขทัย

โดย thichaphat_d

26 ก.พ. 2565

150 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่จังหวัดสุโขทัย


วันนี้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านสันหีบ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมนวัตกรรมทางการศึกษา เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระราชดำริ


พร้อมกันนี้เป็นประธานเปิดป้ายโรงอาหารพอเพียง เพื่อใช้เป็นสถานที่รับประทานอาหาร ปัจจุบันโรงเรียนบ้านสันหีบ มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 235 คน โดยมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบ OnHand เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี และต้องพัฒนาให้ดีขึ้น


จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านโซกม่วง อำเภอทุ่งเสลี่ยม ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของทุกชั้นเรียน มีค่าเฉลี่ยได้ระดับ 3 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ขณะที่ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน


จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนไม่พร้อมรองรับ การเรียนแบบ onhands ,online ,on-demand โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน เพื่อเป็นฐานในการประกอบอาชีพ อาทิ การเลี้ยงหมูป่า โดยใช้วัสดุอาหารจากธรรมชาติ

คุณอาจสนใจ

Related News