กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ เผ้าฯ / พระราชทานเพลิงศพ นายจริย์ ตุลยานนท์

พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ เผ้าฯ / พระราชทานเพลิงศพ นายจริย์ ตุลยานนท์

โดย panwilai_c

22 ม.ค. 2565

44 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 12 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ ที่ประกอบพระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสิ่งของเครื่องพิธี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้ พระราชทานเงินแก่พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ด้วยเวลา 17 นาฬิกา 12 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ณ เมรุเหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 92 ปีนายจริย์ ตุลยานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2472 เป็นบุตรพระยาประวัติสุทธิกรณ์ กับนางเมี้ยน ตุลยานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการตั้งแต่เป็นนายช่างตรี และได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ตามลำดับ จนได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 19 ระหว่างรับราชการได้รับโอกาสปฏิบัติงาน ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านงานชลประทาน ,งานโครงการพระราชดำริ และงานแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลหลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ อาทิ เป็นกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา, ประธานกรรมการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ก่อสร้างวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก และเป็นไวยาวัจกรวัด, กรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, ที่ปรึกษาสำนักงาน กปร. และสมาชิกวุฒิสภา ด้านครอบครัว สมรสกับนางสดใส ตุลยานนท์ ( สกุลเดิม วสุธาร ) มีบุตร-ธิดา 3 คนจากนั้น เวลา 17 นาฬิกา 37 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม ในการพระราชทานเพลิงศพ นางประภา บุนนาค ซึ่งถึงแก่กรรม ด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวจากความชรา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 สิริอายุ 103 ปีนางประภา บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2461 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรีพระพิศาลสุริยศักดิ์ ( เทิน บุนนาค ) และ คุณฝัน บุนนาค (สกุลเดิม สินธุสาร) หลังจบการศึกษาชั้นต้น จากโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่บิดารับราชการอยู่ขณะนั้น ได้เข้าไปอยู่ในความดูแลของคุณย่า คือเจ้าจอมมารดาอ่อน ในรัชกาลที่ 5 และได้ถวายตัวเป็นข้าหลวง ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา จึงได้รับการอบรมเลี้ยงดู เรียนรู้วิถีชีวิตชาววัง ในแบบกุลสตรีสมัยก่อนต่อมาได้กราบทูลลาไปมีครอบครัว โดยสมรสกับนายเฉลิม ดุละลัมพะ มีบุตร 1 คน นางประภา เป็นผู้มีอัธยาศัยงดงาม จิตใจโอบอ้อมอารี เป็นที่เคารพรักของคนรอบข้าง รักในความเป็นไทย ยึดมั่นเสื่อมใสในพระพุทธศาสนา และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

Related News