พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จไปในพิธีประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

07 ธ.ค. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปในพิธีประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวาระครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา 57 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เนื่องในวาระครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร


โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหาสมณานุสรณ์ ในวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ ระหว่างวันที่ 6 ถึง 7 ธันวาคม 2564 ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งรัฐบาลไทย องค์การยูเนสโก คณะสงฆ์ และวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกันจัดขึ้น ตามที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาเพื่อสันติภาพ เป็นมูลฐานแห่งการจัดการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และด้านการวางรากฐานกิจการพระพุทธศาสนาให้ถาวรมั่นคง


สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมกุฎวิทยมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแพ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2403 ทรงมุ่งมั่นวางรากฐานการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นระบบระเบียบเดียวกันทั่วราชอาณาจักร ตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแรกของไทย รวมทั้งทรงวางรากฐานการบริหาร และศึกษาของคณะสงฆ์ โดยประทานกำเนิดมหามกุฎราชวิทยาลัย เมื่อปี 2436 จนเป็นมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยในปัจจุบัน

ข่าวยอดนิยม