ชาวนาเฮ เงินประกันข้าวงวด 3-7 เข้าบัญชีวันแรก 9 ธ.ค.นี้

เศรษฐกิจ

ชาวนาเฮ เงินประกันข้าวงวด 3-7 เข้าบัญชีวันแรก 9 ธ.ค.นี้

โดย weerawit_c

5 ธ.ค. 2564

348 views

หลังจากกระทรวงพาณิชย์ผลักดันงบประมาณผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็กำชับให้กรมการค้าภายใน ประสานงาน ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นผู้ขึ้นบัญชีเกษตรกร อำนวยความสะดวกและแจ้งข่าวสารสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและให้พาณิชย์จังหวัดกระจายข่าวสารไปให้ถึงยังหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านทั่วประเทศ และให้แจ้งสิทธิประโยชน์ที่ชาวนาได้รับโดยละเอียดด้วย


โดยขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองของ ธ.ก.ส. ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณา และกำลังตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ก่อนเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร รายงานจาก ธ.ก.ส.ระบุว่าสำหรับเงินส่วนต่างที่ค้างอยู่งวดที่ 3-7 ตั้งแต่วันที่ 9-14 ธ.ค.2564 ส่วนงวดที่ 8 ก็จะโอนในลำดับถัดไป


และจากการที่นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 8 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2564 งวดนี้เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกแล้วแจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.2564 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว


โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างงวดที่8 คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,128.41 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,871.59 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,865.42 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,134.58 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,808.99 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,191.01 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,045.44 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 1,954.56 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 8,384.02 บาทต่อตัน ได้ชดเชยตันละ 3,615.98 บาท


สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 รัฐบาลได้ประกันรายได้ราคาข้าวเปลือก 5 ชนิดไว้ที่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน


ดังนั้นสำหรับงวดที่ 8 คือที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค.2564นั้น จะมีชาวนาได้เงินส่วนต่างสูงสุดคือข้าวเปลือกหอมมะลิ 54,202 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 50,153 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 29,775 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 58,636 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 57,855 บาท ทั้งนี้เป็นรายได้จากส่วนต่างของราคาข้าวที่ประกาศราคาอ้างอิงไปซึ่งราคานั้นเป็นไปตามกลไกตลาด


ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 หลักการเช่นเดิม คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เป็นหลักการทำงานตามกลไกราชการเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2


อย่างไรก็ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรเป็นโครงการที่พรรคประชาธิปัตย์ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นำเข้าร่วมเป็นนโยบายรัฐบาลและประกาศต่อรัฐสภาไว้เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จากนั้นขับเคลื่อนนโยบายภายใน 45 วันในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในช่วงราคาพืชผลเกษตรตกต่ำขณะที่ราคาผลผลิตเป็นไปตามกลไกตลาดปกตินั้นรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิดที่อยู่ในโครงการ คือข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด สำหรับโครงการระยะ 2 ปีที่ผ่านมามีทั้งได้จ่ายและไม่ได้จ่ายงบชดเชยส่วนต่าง


เพราะราคาสินค้าเกษตรตามกลไกตลาดขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สำหรับการเดินหน้าปีที่3 ของโครงการมีข้าวเท่านั้นที่ราคาตกขอบแรกของปีส่วนพืชชนิดอื่นสามารถบริหารจัดการให้ราคาสูงเกินจากราคาของการประกันรายได้ ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณในพืชชนิดอื่น แต่หากราคาตกลงมารัฐบาลก็จะชดเชยส่วนต่างทันทีโครงการนี้ช่วยเหลือเกษตรกรร่วม 8 ล้านครัวเรือน โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดีและได้รับความร่วมมือเสียงชื่นชมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะไม่ได้เป็นการทำลายกลไกราคาตลาดของสินค้า แต่รัฐบาลชดเชยโดยตรงสู่บัญชีของเกษตรกรทำให้ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นได้


คาดการณ์ว่าเงินจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรชดเชยส่วนต่าง ที่เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงถูกนำมาใช้จ่ายตั้งแต่ระดับฐานรากของประเทศร่วม 8 ล้านบัญชีครัวเรือนทำให้เงินหลายหมื่นล้านนั้นกลายเป็นเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจซึ่งผ่านไป2ปีหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5-7 รอบ


รับชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/Guf6gs8YCQo

คุณอาจสนใจ

Related News