พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพ ฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

07 พ.ย. 2564

41 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานการแข่งขันเดิน-วิ่ง ’เขาชะโงกมินิมาราธอน และไตรกีฬา’ ประจำปี 2564 ในการนี้ทรงพระดำเนินนำข้าราชการ นักเรียนนายร้อย นักเรียนเตรียมทหาร และครอบครัว เป็นระยะทาง 2 พันเมตร การแข่งขันดังกล่าว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้เกิดสุขภาวะ 4 มิติหลัก ได้แก่ สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายสุขภาพ และพัฒนาสัมพันธ์ระดับบุคคล และหน่วยงานอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้จัดการแข่งขันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม


โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด 9 ชนิด ลงในอ่างเก็บน้ำวัดพระฉาย เพื่อขยายพันธุ์ และรักษาระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ พร้อมกับทอดพระเนตรผลผลิตด้านการเกษตร จากโครงการพระราชดำริในพื้นที่ เช่น ผักผลไม้จากโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนมสดพาสเจอไรส์ โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก


จากนั้น พระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ ได้แก่ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร, 5.5 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพสำหรับครอบครัว ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร รวมทั้งผู้ชนะเลิศการแข่งขันไตรกีฬา ประเภททีม และประเภทเดี่ยว โดยรายได้จากการจัดงาน จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป


เวลา 17 นาฬิกา 43 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน ในการพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ สุรพล สุวรรณ ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 สันนิษฐานกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด สิริอายุ 53 ปี


รองศาสตราจารย์ สุรพล สุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2511 เป็นบุตรนายสุวิทย์ กับนางยุพิน สุวรรณ ด้านการ ศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาจากโรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา จังหวัดพิษณุโลก, โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตามลำดับ จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาดุริยางค์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานที่แผนกดนตรีไทย กรมประชาสัมพันธ์ ในปี 2533


จากนั้นได้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สร้างผลงานทางวิชาการ และตำราเอกสารต่างๆ ไว้จำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นหนังสือ และบทความเรื่องดนตรีไทย รวมถึงงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาดนตรีไทย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษาสถาบันต่างๆ รวมถึงเป็นกรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทย และคัดเลือกนักดนตรี เพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆ มากมาย

ข่าวยอดนิยม