พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายพระราชปัญญาวชิโรดม - พระราชวชิรญาณ

22 ต.ค. 2564

38 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชปัญญาวชิโรดม วัดเทพเจติยาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่ และพระราชวชิรญาณ วัดมาบจันทร์ จังหวัดระยอง


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชปัญญาวชิโรดม ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) เป็นพระราชปัญญาวชิโรดม พุทธาคมคุณากรยติ คณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ พระครูใบฎีกา


ทั้งนี้ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา เลื่อนอิสริยฐานันดร ในสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาให้สูงขึ้น เพื่อจะได้บริหารพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรญาณ ณ วัดมาบจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์พระครูปลัดอนันต์ อกิญจโน เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสนาธุระ ที่พระราชวชิรญาณ กรรมฐานนิเทศวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี


โดยพระราชวชิรญาณ ได้อุปสมบทเมื่อปี 2519 ณ วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมตลอดจนข้อวัตรปฏิบัติ กับหลวงปู่ชาอย่างใกล้ชิดเป็นเวลาหลายปี ต่อมาในปี 2524 ได้ช่วยสร้างสำนักสงฆ์ที่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


ต่อมาได้มาบุกเบิกสร้างสำนักสงฆ์สุภัททะบรรพต หรือวัดมาบจันทร์ เมื่อปี 2527 และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี 2539 ซึ่งปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาเลื่อมใส ถวายที่ดินในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งในต่างประเทศ เพื่อสร้างเป็นสำนักสาขา

ข่าวยอดนิยม