พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

23 ก.ย. 2564

23 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้


วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


พระราชทานพระวโรกาสให้ นางนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักประธาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. พร้อมด้วยบรรณาธิการบริหาร ศูนย์ปฏิบัติการข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เฝ้าขอพระราชทานสัมภาษณ์ เรื่อง การวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ


ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน ทรงห่วงใย และทรงติดตาม ศึกษา วางแนวทาง เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค


โดยได้พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ เข้าถึงวัคซีนได้เร็วยิ่งขึ้น


โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสพระราชทานกำลังใจ แก่ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว รวมถึงบุคลากรด่านหน้าทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเสียสละ ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งทรงชื่นชมน้ำใจ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในภาวะวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย


อนึ่ง เวลา 13.32 น.​ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุม กรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ฯ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1/2564 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 และการพิจารณางบประมาณประจำปี 2565


ทั้งนี้ "สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์" ก่อตั้งขึ้นตามพระดำริของ ด้วยทรงมุ่งหวังให้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านการดำเนินงาน 3 กิจกรรมหลัก


ได้แก่ งานวิจัย งานวิชาการ และงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นที่มาของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน อาทิ โครงการศึกษาและพัฒนาสมุนไพรเพื่อการวิจัย ในหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 จังหวัดสระแก้ว หนึ่งในโครงการพระดำริ​ ที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน


ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรที่ยากไร้ มีที่อยู่อาศัย มีที่ดินทำกิน พร้อมจัดฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถดำรงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 ยังเป็นแหล่งผลิต และจำหน่ายสมุนไพรอินทรีย์ ที่สำคัญของประเทศ อาทิ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น ไพล พร้อมทั้งมุ่งศึกษาวิจัย ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดสำหรับใช้ในการรักษาโรค

ข่าวยอดนิยม