พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ โรงเรียน ตชด.บ้านประกอบ

22 ก.ย. 2564

20 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประกอบออก จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้ เวลา 08.57 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ เป็นครั้งที่ 6 และทรงงานโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ลำดับที่ 1,047 โรงเรียนแห่งนี้มีหมู่บ้านในเขตบริการ คือ บ้านประกอบออก และบ้านประกอบตก เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 177 คน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 21 คน กำลังศึกษา 4 คน ด้านผลการประเมิน NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วนผลการประเมิน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย สูงกว่าระดับจังหวัดและประเทศ ส่วนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ จึงส่งครูเข้าอบรมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา เพื่อนำเทคนิคและวิธีการสอนมาใช้ และสอนเสริมหลังเลิกเรียน รวมทั้งนำนักเรียนเข้าค่ายวิชาการในกลุ่มเครือข่าย ด้านสุขภาพอนามัย พบเด็กนักเรียนมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ โดยครูประจำชั้น และครูพยาบาล มีการออกเยี่ยมผู้ปกครองที่บ้าน พร้อมนำไข่ไก่และนมผงไปให้ ส่วนนักเรียนที่มีภาวะอ้วน แนะนำให้ออกกำลังกายทุกวัน และให้ความรู้กับผู้ปกครอง โดยลดอาหารประเภทแป้งไขมัน น้ำตาล และเค็ม


สำหรับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน มีการไปทัศนศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และส่งเสริมให้ใช้ห้องสมุดโรงเรียน ที่ได้รับพระราชทานหนังสือเรียน สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายเพิ่มเติม นอกจากนี้ได้จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนที่บ้าน พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผัก กับนมผง พร้อมกันนี้ยังได้รับปิ่นโตพระราชทาน นำมาจัดบริการอาหารกลางวัน แก่นักเรียนแทนการใช้กล่องโฟม


กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ทางสำนักงานเกษตรอำเภอนาทวี สอนการแปรรูปอาหาร เช่น ปลาดุกร้า , ปลาดุกแดดเดียว และหน่อไม้ดอง ส่วนวิทยาลัยการอาชีพนาทวี สอนวิชาช่างซ่อมไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีพื้นที่ 2 ไร่ ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยการปลูกผัก ปลูกไม้ผล เพาะเห็ดฟางในตะกร้า เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เบตง เป็ดเทศ และไก่พื้นเมือง เลี้ยงปลาในบ่อดิน ในกระชัง และในบ่อซีเมนต์ พร้อมกับสอนปลูกผักยกแคร่ ให้กับผู้ปกครอง ซึ่งทรงชื่นชมว่าการปลูกผักยกแคร่ได้ผลดี น่าจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกให้มากขึ้น


ในการนี้ ทรงห่วงใยด้านสุขอนามัย ไม่เฉพาะแต่นักเรียน แต่ให้รวมถึงแม่ที่ตั้งครรภ์ และแม่ที่ให้นมบุตร ควรเสริมอาหารให้ครบ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี ตั้งแต่ยังเล็ก ก่อนที่จะเข้าโรงเรียน และได้มีพระราชดำรัส เรื่องการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้นักเรียน และครู เพิ่มเติมความรู้จากสื่อต่าง ๆ

ข่าวยอดนิยม