พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานการประชุม มหาเถรสมาคม

10 ก.ย. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุม มหาเถรสมาคมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์


วันนี้ เวลา14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์


โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 18/2564 มีวาระการประชุม อาทิ การให้ความเห็นชอบ ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดให้นักเรียนนักธรรม และธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร


โดยกำหนดสอบนักธรรมชั้นตรี ในวันที่ 15 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม และกำหนดสอบนักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก ในวันที่ 21 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ข่าวยอดนิยม