องคมนตรี ประชุมออนไลน์ แผนปฏิบัติการ มูลนิธิโครงการหลวง

พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมออนไลน์ แผนปฏิบัติการ มูลนิธิโครงการหลวง

โดย kodchaporn_j

6 ก.ย. 2564

25 views

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายปฏิบัติมูลนิธิโครงการหลวง ในรูปแบบการประชุมทางไกล


วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมเรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของฝ่ายปฏิบัติมูลนิธิโครงการหลวงในรูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)


มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานอาสาสมัคร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้าสถานีวิจัย-เกษตรหลวง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และนักวิชาการของมูลนิธิโครงการกว่า 100 คน โดยมีแผนปฏิบัติการ เป็นแนวทางในการผลักดันการปฏิบัติงานของทุกส่วน ให้บรรลุเป้าหมาย


โดยเฉพาะการมองไปถึงความยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ มุ่งเน้นการใช้งบประมาณอย่างประหยัด และคุ้มค่า ส่งผลให้ราษฎรพื้นที่สูงมีความเป็นอยู่ที่ดี ประเทศชาติมีความมั่นคง โดยดำเนินงานตามกรอบที่คำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อก้าวไปสู่ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว


สำหรับแผนปฏิบัติการขณะนี้ เป็นแผนปีสุดท้ายของยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปีพ.ศ. 2562 – 2565 ซึ่งมีแผนงานรวม 45 แผนงาน 126 โครงการ ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งเป้าหมายดำเนินกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูง และใช้ประโยชน์ได้จริง ตามเป้าหมาย 37 โครงการ


มุ่งการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยและพัฒนา พัฒนาชุมชนโครงการหลวง ให้สามารถพึ่งตนเอง และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม และป่าต้นน้ำลำธาร ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงบริหารจัดการการตลาดเพื่อสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตของเกษตรกร ตลอดห่วงโซ่ของอุปสงค์และอุปทาน เพื่อให้ผู้บริโภคได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมีคุณภาพ