พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานทรัพย์ 99.9 ล้าน มอบแก่นายกฯ รองรับสถานการณ์โควิด

05 ส.ค. 2564

27 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทานไปถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมอบแก่นายกรัฐมนตรี เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทาน จํานวน 188,700,000 บาท ไปถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเชิญไปมอบแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของวัด โรงเรียน สถาบันอาชีว ศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของเหล่าทัพ ทั่วประเทศ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว และสถานที่ฌาปนกิจศพ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบําเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564


ในการนี้ ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทาน จํานวน 88,800,000 บาท ไปถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เพื่อสมทบทุนแก่วัดต่าง ๆ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว และที่ฌาปนกิจศพ


จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญเงินพระราชทาน จํานวน 99,900,000 บาท ไปมอบแก่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล เพื่อสนับสนุนการ ดําเนินงานของโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ และเหล่าทัพ ที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัว ทั่วประเทศ


รวมเป็นเงินที่ได้พระราชทานในครั้งนี้ จํานวน 188,700,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดหาชุดป้องกัน ส่วนบุคคล (ชุด PPE) เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัด ออกซิเจนปลายนิ้ว ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ ค่าบํารุงเมรุ และค่าดําเนินการ ฌาปนกิจศพ


นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้มีจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่ รายวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว วัด สถานศึกษา และเหล่าทัพ ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชน ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และสถานที่กักตัว เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึง การรักษาได้เร็วขึ้น


นอกจากนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้โปรดให้วัดต่าง ๆ สงเคราะห์ ประชาชนในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ครั้นความดังกล่าวทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเงินสนับสนุนการดําเนินงานของวัด โรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานของ เหล่าทัพ ทั่วประเทศ ที่จัดตั้งโรงพยาบาสสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัว และสถานที่ฌาปนกิจศพ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นส่วนหนึ่งของการ บําเพ็ญพระราชกุศล 2 โอกาส คือ


1. พระราชทานเงินสนับสนุนวัด และเหล่าทัพ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564


2. พระราชทานเงินสนับสนุนโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564


ทั้งนี้ นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2563 เป็นต้นมา ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ ประชาชนในประเทศไทยหลายพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยและได้ทรงติดตามสถานการณ์การ แพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสําคัญ ในการดูแลทุกข์สุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี


จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทาน อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ และรถต่อพ่วงชีวนิรภัย พระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีอย่างต่อเนื่อง ช่วย ให้ประชาชนทุกพื้นที่ เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงที


โดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้พระราชทานเงินช่วยเหลือไปแล้วกว่า 1,051,000,000 บาท รวมกับที่ได้พระราชทานในครั้งนี้ เป็นเงินพระราชทานทั้งสิ้น กว่า 1,240,000,000 บาท

ข่าวยอดนิยม