พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงถวายสักการะพระรูป และทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย อดีตสมเด็จพระสังฆราชฯ ทั้ง 19 พระองค์

29 ก.ค. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถวายสักการะพระรูป และทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย อดีตสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์ เป็นการภายใน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564


วันนี้ เวลา 16.51 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงถวายสักการะพระรูป และทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย อดีตสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 19 พระองค์ เป็นการภายใน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 แทนการเสด็จไปถวายสักการะ และทรงบำเพ็ญพระกุศลสดับปกรณ์พระอัฐิ ณ พระอาราม ที่สมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์ เคยประทับ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ทรงปฏิบัติในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


การนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถวายพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระรูปอดีตสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ ทรงทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระรูป โดยโปรดให้อาราธนาเจ้าอาวาส และพระเถระซึ่งจำพรรษา ณ พระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิตของสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์ สดับปกรณ์ ตามลำดับอดีตสมเด็จพระสังฆราช


อนึ่ง สมเด็จพระสังฆราชในอดีตทั้ง 19 พระองค์ มีรายพระนามดังนี้

1. สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดระฆังโฆสิตาราม

2. สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

3. สมเด็จพระอริยวงษญาณ (มี) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

4. สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก) สมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

5. สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราช วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

6. สมเด็จพระอริยวงษญาณ (นาค) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบุรณะ

7. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

8. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร

9. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

10. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (มนุสฺสนาคมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร

11. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า(สิริวฑฺฒนมหาเถร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

12. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ติสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสุทัศนเทพวราราม

13. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (สุจิตฺตมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร

14. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตฺติโสภณมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

15. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสระเกศ

16. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อุฏฺฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดมกุฎกษัตริยาราม

17. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

18. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสนมหาเถร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

19. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) วัดบวรนิเวศวิหาร


จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัตร พร้อมทั้งเจริญพระสูตรและพระปริตร แล้วถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระองค์ผู้ทรงเป็นต้นแห่งธรรมยุติกนิกาย ตามธรรมเนียมคณะธรรมยุต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งปรกติจัด ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในแรม 5 ค่ำเดือน 8 เนื่องมาแต่ประกาศในรัชกาลที่ 4


อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด คณะธรรมยุตจึงประกาศให้อนุโลมจัดภายในพระอารามแทน ทั้งนี้ เป็นการเฉพาะสำหรับเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564

ข่าวยอดนิยม