พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงทอดพระเนตรการปลูกข้าว ในแปลงสาธิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

14 ก.ค. 2564

42 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการปลูกข้าว ในแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์


วันนี้เวลา 13.39 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทอดพระเนตรการปลูกข้าว ในแปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


สำหรับการดำเนินงานแปลงสาธิตฯ ในปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 ด้วยวิธีการปักดำแบบเดินตาม ในพื้นที่ 8 ไร่เศษ ได้ผลผลิตรวม 5,050 กิโลกรัม และนำไปมอบให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน รวมทั้งปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดิน และปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ได้ผลผลิต 2,050 ฝัก และในปี 2564 ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 จำนวน 1,260 กิโลกรัม ซึ่งได้กระจายพันธุ์ข้าว ให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านวังต้น ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก


นอกจากนี้ ได้วางแผนมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกที่เป็นเกษตรกร และเครือข่าย รวมทั้งจะนำผลผลิตมาเพิ่มมูลค่า จำหน่ายให้เกษตรกร ในราคาย่อมเยา ส่วนการบริหารจัดการน้ำ ภายในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ดำเนินการ 9 โครงการ อาทิ ปรับปรุงสระเก็บน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ คลองระบายน้ำ และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ประมาณ 354,000 ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ด้านโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ ตามพระราชดำริ ได้ปลูกผลไม้ 8 ชนิด ได้แก่ มังคุด เงาะโรงเรียน ลองกอง จำปาดะ ผลหม่อน และพริกไทย ผลผลิตที่ได้ มอบให้กำลังพลรับประทาน และจำหน่ายที่ตลาดชุมชน ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้เข้ามาสำรวจ และแนะนำการดูแลผลไม้ การตัดแต่งกิ่ง และจัดการศัตรูพืช


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันธุ์ กข 87 ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้วิธีการหว่านแบบนาน้ำตม เป็นวิธีการปลูกที่นิยมในเขตนาชลประทาน ซึ่งข้าวพันธุ์ กข 87 เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสง ที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ เมื่อปี 2563 เป็นข้าวมีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่ม ผลผลิตเฉลี่ย 730 กิโลกรัมต่อไร่ และสูงสุดถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง


ในการนี้ ทรงกดปุ่มปล่อยปลาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีการเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีน ควบคู่กับการปลูกข้าว เลี้ยงปลาที่เจริญเติบโตง่าย ไม่ทำลายต้นข้าว เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลาสลิด เป็นการเกื้อกูลระบบนิเวศซึ่งกันและกัน ปลาโตด้วยข้าว และอาหารธรรมชาติ ข้าวโต ด้วยปุ๋ยจากปลา กรมประมงเห็นถึงความเหมาะสม จึงได้จัดทำแปลงนา ส่วนหนึ่ง เป็นบ่อรวบรวมปลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และกำลังพล เพื่อขยายความรู้สู่การสร้างอาชีพต่อไป

ข่าวยอดนิยม