พระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมทางไกลติดตามโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

08 ก.ค. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล


วันนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้าในประเด็นสำคัญ ที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง อาทิ การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เร่งพัฒนา ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ที่ผ่านมาได้ศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร อาทิ ทดสอบพันธุ์ข้าวนา 11 พันธุ์ พบว่าข้าวพันธุ์บือแม้ว ให้ผลผลิตสูงสุดที่ 800 กิโลกรัมต่อไร่ และการทดสอบปลูกบุก พบว่าบุกที่ปลูกใต้ร่มเงาเจริญเติบโต ให้ผลผลิตดีกว่าปลูกกลางแจ้ง รวมทั้งขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น 5 ชนิด ได้แก่ ลิงลาว เนียง เต่าร้าง เหรียง หวายหนามขาว เพื่อปลูกฟื้นฟูเสริมแหล่งอาหารในชุมชน


นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย การฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่า เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ และประมง การปลูกไม้ผล พืชผัก สมุนไพร ชา และกาแฟ ซึ่งนำผลสำเร็จ จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับกลุ่ม ปตท. ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2557 ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาขยายผลต่อที่ศูนย์ฯเลอตอ โดยพัฒนาระบบการปลูกกาแฟคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้


ทั้งนี้ มูลนิธิโครงการหลวง ยังร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง ผ่านนิทรรศการถาวร ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดแสดงภูมิทัศน์จำลอง เรื่องราว ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ตลอดจนผลสำเร็จในการแก้ปัญหา และพัฒนาพื้นที่สูง ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้


ข่าวยอดนิยม