พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ที่ จ.สุรินทร์ เป็นวันที่ 2

06 ก.ค. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในโครงการทหารพันธุ์ดี ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย ที่จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นวันที่ 2


วันนี้ เวลา 8 นาฬิกา 55 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน 'เพื่อนช่วยเพื่อน' ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ บ้านโคกไทรงาม ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2555 เริ่มแรกมีสมาชิก 35 ราย จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก 70 ราย


ทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนา มุ่งมั่นสนองพระราชดำริ ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ที่มีคุณภาพดี ปราศจากการปนพันธุ์ข้าวเมล็ดแดง ซึ่งชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ดำเนินงาน ร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว , ตรวจแปลงนา และตรวจสอบพันธุ์ข้าวที่เก็บเกี่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งปี 2563 สมาชิกบ้านโคกไทรงาม สามารถผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์ เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ได้ถึง 1 แสน 4 พัน 539 กิโลกรัม ทำให้สมาชิกมีรายได้ที่ดี สามารถเลี้ยงครอบครัว และเป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอื่น ส่วนสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้พระราชทานคำแนะนำ ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันดูแล แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ด้วยมีพระราชประสงค์ให้สมาชิกผ่านเกณฑ์ทุกคน ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าว นอกจากจะได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในด้านเมล็ดพันธุ์ และวิธีการปลูกแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์ เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน และรถเกี่ยวข้าวพระราชทาน โดยมีการจัดตั้งกองทุนซ่อมบำรุงรถเกี่ยว เพื่อส่งเสริมการผลิตแบบครบวงจร


นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ จากเดิมชาวบ้านใช้สารเคมี ต่อมามูลนิธิชัยพัฒนา ได้ส่งเสริมให้ปลูกต้นหม่อน พันธุ์พื้นบ้าน เลี้ยงไหมพันธุ์นางแสด และส่งไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้สมาชิกทอผ้าไหม ย้อมด้วยสีธรรมชาติได้สวยงาม จำหน่ายได้ราคาดีกว่าเดิมถึง 4 เท่า จนปัจจุบันจากอาชีพเสริม กลายเป็นอาชีพที่ทำควบคู่กับการทำนา สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง


โอกาสนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" บ้านโคกไทรงาม โดยทรงชื่นชมที่สามารถดำเนินงานได้ก้าวหน้า ทั้งในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ และการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ ขอให้คนรุ่นหลังดูเป็นตัวอย่าง และสืบสานต่อไป 00000000ต่อมาเวลา 13 นาฬิกา 31 นาที เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย" กองพลทหาราบที่ 6 อำเภอพนมดงรัก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ซึ่งเป็นการขยายผลจากโครงการทหารพันธุ์ดี ของกองกำลังสุรนารีสู่ชุมชน โดยได้ขยายผลสู่โรงเรียนตามแนวชายแดนแล้ว 8 โรงเรียน และมีเป้าหมายขยายผล ไปยังพื้นที่หมู่บ้านชายแดน รวม 21 อำเภอ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ , อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ นอกจากจะปลูกผักรับประทาน และส่วนหนึ่งเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อแล้ว ยังสามารถแบ่งปันเพื่อนบ้าน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งผลให้ราษฎร มีความมั่นคงทางด้านอาหาร


ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ บ้านหนองคันนา หมู่ 5 ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก ซึ่งในปี 2562 กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 ออกหน่วยปฎิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา และได้ตั้งฐานปฏิบัติการ ที่วัดบ้านหนองคันนาสามัคคีราษฎร์บำรุง จึงได้ขยายผลจากโครงการทหารพันธุ์ดี "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" สู่พื้นที่ชายแดนนำร่อง 4 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองคันนา, บ้านโนนมะยาง ,บ้านหนองคันนาสามัคคี และบ้านเกษตรสมบูรณ์ ในตำบลตาเมียง โดยชักชวนให้ราษฎรปลูกผัก เพื่อบริโภคในครัวเรือน มีราษฎรตำบลตาเมียง เข้าร่วมโครงการ 128 ครัวเรือน ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 10 ชนิด อาทิ มะเขือกรอบขาว, บวบเหลี่ยม, กะเพรา, ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธร, ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์ และยังได้รับพระราชทานพันธุ์เป็ดเทศ ,เป็ดไข่ และไก่ประดู่หางดำ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมประกวดผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ปัจจุบันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี


จากนั้น พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก, พันธุ์ไก่, พันธุ์เป็ด และพันธุ์กบ แก่เจ้าหน้าที่ , หน่วยงานท้องถิ่น, ผู้แทนหมู่บ้าน และผู้แทนโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย"


โอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร ที่เข้าร่วมโครงการฯ ว่าในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด หลายประเทศขาดแคลนอาหารการกิน แต่ประเทศไทยไม่มีปัญหานี้ เพราะเราสามารถปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ไว้รับประทานเองได้

ข่าวยอดนิยม