พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว และเป็นปธ.การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย

04 มิ.ย. 2564

28 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)


วันนี้ เวลา 08.53 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference จากวังไกลกังวล ไปยังกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในสังกัดกรมการข้าว แต่ละภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร, ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร, ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง


ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัย ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดจัดงานขึ้นทุกปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนาน และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต


โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัส ถึงความสำคัญของเกษตรกร ซึ่งมีบทบาทในการเป็นผู้ผลิตอาหาร


จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้น ในรูปแบบเสมือนจริง ภายใต้แนวคิด "วัฒนธรรม ภูมิปัญญา นำชาวนา สร้างสรรค์นวัตกรรม" ประกอบด้วย นิทรรศการความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาข้าว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับการพัฒนาการผลิตข้าวในยุคเกษตร 4.0 จัดแสดง ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร, การสาธิตปลูกข้าว ด้วยเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี, การใช้ชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันโรคข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร, กระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัว จังหวัดกำแพงเพชร และที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร, นิทรรศการ วิถีชีวิตชุมชนการทำนาริมทะเลสาบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ผู้สนใจสามารถชมกิจกรรมต่างๆ ผ่าน Facebook Fanpage Rice News Channel จนถึงวันที่ 6 มิถุนายนนี้ และรับชมงานในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ได้ที่ www.riceday2564.com


ต่อมาเวลา 13.00 น. เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล ทรงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ร่วมกับคณะกรรมการสภากาชาดไทย ที่ประชุมอยู่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร มีระเบียบวาระการประชุม อาทิ ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย, การดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย รวมทั้งกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ, การดำเนินงาน และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ตลอดจนการจัดหา จัดสรร จัดบริการวัคซีนโควิด-19


ทั้งนี้ สภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม ในการให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในการสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ covid19.redcross.or.th หรือโทรศัพท์ 0-2021-1664


ข่าวยอดนิยม