พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

11 พ.ค. 2564

29 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคล


วันนี้เวลา 17.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมหาเถรสมาคม และรัฐบาล จัดขึ้น โดยให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรพร้อมกัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน และเป็นสิริมงคลต่อประเทศ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชน มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์ "มหาราชปริตร" สำหรับพระราชทานแก่ประชาชน ที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว จำนวน 1 หมื่นเล่ม โดยใช้บทสวด "มหาราชปริตร" หรือ ปริตรหลวงชุดใหญ่ ประกอบด้วยบทสวด 12 บท ที่มีมากว่า 2 พันปี ใช้สําหรับสวดคุ้มครองพระเจ้าแผ่นดิน รวมไปถึงราชอาณาจักร ต่อมานิยมสวดพระปริตรในพิธีต่างๆ จึงเกิดเป็นประเพณีนิยมสืบต่อกันถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาว์นโหลด หนังสือสวดมนต์พระราชทานได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ www.onab.go.th


ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ขยายเป็นวงกว้างและกระจายไปหลายพื้นที่ของประเทศอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม และผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีแนวโน้มของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบด้านจิตใจ และร่างกาย ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข รัฐบาลได้ประกาศข้อกำหนดให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่กระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ซึ่งในสมัยพุทธกาล เกิดโรคระบาด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประกาศพระสูตรนี้ เพื่อขจัดปัดเป่าภัยจากความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และอุปัทวันตราย ทั้งมวล ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวยอดนิยม