พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์

07 พ.ค. 2564

23 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อยกระดับมาตรฐาน พัฒนาความมั่นคง ด้านสุขภาพของประเทศไทย


วันนี้ ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการยกระดับมาตรฐาน พัฒนาความมั่นคง ด้านสุขภาพของประเทศ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนาการศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุน การจัดตั้งโครงการศูนย์การแพทย์ ศูนย์วิจัย และอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือกระจายวัคซีน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้บริการตรวจหาเชื้อ รวมถึงบริการฉีดวัคซีน แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พร้อมประสานหาความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ นอกจากนี้จัดหาวัคซีน อันจะเป็นประโยชน์ ด้านการศึกษา วิจัยประสิทธิภาพ และผลข้างเคียง เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน ในการควบคุมและยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรค


จากนั้น มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ของประเทศไทย ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้าน การแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการช่วยกระจายวัคซีน ให้กับประชากรในภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคง ในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การดำเนินการประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการกระจายวัคซีนให้ได้ในทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง นอกจากจะเป็นการป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ตามพระปณิธานใน สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข่าวยอดนิยม