พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ - เปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี

17 มี.ค. 2564

90 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี 


วันนี้ (16 มี.ค.64) เวลา 17 นาฬิกา 21 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยัง สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 


โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี , นายพรเทพ โรจนวิภาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี , พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 , พลตำรวจโทธนา ชูวงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และจากจังหวัดใกล้เคียง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ที่ทำการศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี


เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถึงยังที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนอทิวราห์ บ้านโคกหม้อ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอาคาร สูง 4 ชั้น มีห้องพิจารณาคดีอาญา 2 ห้อง , ห้องพิจารณาคดีแพ่ง 2 ห้อง และศูนย์ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานการประชุม เพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัว กับศูนย์ให้คำปรึกษา เพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้เสียหายและครอบครัว รองรับงานการบริหารจัดคดีอาญาและคดีแพ่ง เดิมชื่อว่า ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาดคีเยาวชนและครอบครัว พุทธศักราช 2534 ที่ให้จัดตั้งแผนกคดีเยาวชนฯ ขึ้นในศาลจังหวัดทุกศาล ในปี 2553 ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว จึงยุบแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว แล้วจัดตั้งเป็นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา 


เพื่อยกระดับให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สวัสดิภาพและการปฏิบัติ ต่อเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว กระจายความเป็นธรรมให้ทั่วถึงประชาชนในทุกพื้นที่ มีเขตอำนาจครอบคลุมตลอดท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 10 อำเภอ - หลังทรงเสร็จสิ้นพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จพระราชดำเนินจากอาคารที่ทำการศาลฯ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมาก 


จากนั้น เวลา 19 นาฬิกา 4 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลาง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร โดยมีข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แต่งกายชุดประจำชาติพันธุ์ ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จอย่างเนืองแน่น อาทิ กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง จังหวัดสุพรรณบุรี , กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำ (ลาวโซ่ง) จากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง และอำเภอสองพี่น้อง , กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน จากอำเภอบางปลาม้า , กลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง จากอำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ , กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จากอำเภอด่านซ้าย และชาวไทยพื้นถิ่นจากอำเภออู่ทอง รวมถึงประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างพร้อมเพรียง และต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ด้วยความปลื้มปีติ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 


ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และอาหารพระราชทานแก่ประชาชนทุกคน ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ - ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงเยี่ยมพสกนิกร ที่จังหวัดสุพรรณบุรี รวม 27 ครั้ง โดยครั้งแรกได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิต และทรงเททองหล่อพระพุทธรูป ณ วัดดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 


เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2516 และในวันนี้ เป็นครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ต่างรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อชื่นชมพระบารมี บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับยังกรุงเทพมหานครติดตามผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/Hp203d8MJA8

ข่าวยอดนิยม