เศรษฐกิจ

เช็กที่นี่! ทำอย่างไรลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร รับเดือนละ 600 บาท

11 มี.ค. 2564

1.5K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ตรวจสอบการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นโครงการที่รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ปกครองที่มีบุตร ตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี จำนวนเดือนละ 600 บาท


- เงื่อนไขและคุณสมบัติที่ได้รับสิทธิ์อุดหนุนบุตร ดังนี้

1. ผู้ปกครองของเด็กจะต้องมีสัญชาติไทยคนใดคนหนึ่ง

2. เด็กต้องมีสัญชาติไทย

3. เด็กต้องเป็นเด็กแรกเกิด-อายุ 6 ปี

4. เด็กต้องเกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

5. ตัวเด็กต้องไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือ เอกชน

6. ตัวเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย โดยที่เด็กอาศัยอยู่อาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้ เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

7. ผู้ปกครองมีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้

8. ผู้ปกครองรับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้


หมายเหตุ มารดาที่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอให้คลอดบุตรก่อนจึงลงทะเบียนได้


- คุณสมบัติผู้ปกครองที่รับเงิน กรณีรับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ ดังนี้

1. มีสัญชาติไทย 

2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 

3. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรือมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเท่านั้น


- เอกสารประกอบการลงทะเบียน

1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง และสูติบัตรเด็กแรกเกิด

2. สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง

3. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th

4. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) : สามารถดาวน์โหลดได้ที่ csg.dcy.go.th

5. สมุดบันทึกสุขภาพแม่ และ เด็ก

6. ใบรับรองเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง

7. สำเนายืนยันตัวตนเช่น บัตรประจำตำแหน่ง, เอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และ คนที่ 2, บัตรข้าราชการ

8. ผู้ที่เป็นบิดาและมารดา (ผู้ปกครอง) จะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่เด็กเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง


- ผู้ที่สนใจสามารถไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ได้ที่สถานที่ดังนี้

พื้นที่กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต

พื้นที่เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

พื้นที่ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล


ทั้งนี้ หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์


ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียน

1. เข้าเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน csgcheck.dcy.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด เพื่อตรวจสอบ

3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ

4. กดค้นหาข้อมูล

4.1 ถ้าระบบขึ้นข้อความ "ได้รับสิทธิ" จะมีเงินโอนเข้าภายในวันที่ 10 ของเดือน

4.2 ถ้าระบบขึ้นข้อความ "ไม่พบสิทธิ" ให้ตรวจสอบข้อมูลต่อที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th ว่าขึ้นสถานะมีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือยัง

4.3 หากยังไม่เคยได้รับเงิน หรือติดปัญหาใด ๆ จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ณ เวลานั้น สามารถตรวจสอบสถานะ E ได้ที่นี่


โดยทางกรมบัญชีกลางจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด จึงคาดว่าในปีงบประมาณ 2564 กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชี ดังนี้

เดือนมกราคม : 8 มกราคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ : 10 กุมภาพันธ์ 2564

เดือนมีนาคม : 10 มีนาคม 2564

เดือนเมษายน : 9 เมษายน 2564

เดือนพฤษภาคม : 10 พฤษภาคม 2564

เดือนมิถุนายน : 10 มิถุนายน 2564

เดือนกรกฎาคม : 9 กรกฎาคม 2564

เดือนสิงหาคม : 10 สิงหาคม 2564

เดือนกันยายน : 10 กันยายน 2564


ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่โอนเงิน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข่าวยอดนิยม