พระราชสำนัก

พระสังฆราช บำเพ็ญพระกุศล 124 ปี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

03 มี.ค. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวาระ 124 ปี นับแต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ


วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมาติกา และสดับปกรณ์ ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวาระ 124 ปี นับแต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ วาสน์ วาสโน สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  


สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ วาสน์ วาสโน ประสูติวันที่ 2 มีนาคม 2440 ที่อำเภอนครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ นานัปการ โดยเฉพาะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และทรงอุปถัมภ์การสร้างวัด สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล รวมถึงสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา


ในปี 2521 ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เฉลิมพระนามเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ โดยทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยุคที่ 4 และยังทรงเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน


ทั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่เสด็จเยี่ยมพุทธศาสนิกชนจนครบทุกจังหวัด ซึ่งทรงดำรงตำแหน่ง 17 ปี และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2531 สิริพระชันษา 91 ปี     


ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ แก่สถาบันการศึกษา 47 แห่ง พร้อมกับประทานทุนให้ผู้แทนศิริราชมูลนิธิ ผู้แทนสภากาชาดไทย และผู้แทนวัดวาสนวราราม เพื่อสนองพระปณิธานในการพัฒนากิจการด้านการศึกษา และงานสาธารณกุศลสงเคราะห์ 


โดยสมัยที่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ยังทรงดำรงพระชนม์ ทุกวันที่ 2 มีนาคม อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ได้ประทานทุนทรัพย์บำรุงกิจการสาธารณกุศลนานาประการ และได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิฯ เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศล และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติทุกปี คณะศิษยานุศิษย์จึงได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณี เพื่อสนองพระปณิธานอันเป็นสาธารณกุศลสืบไป

ข่าวยอดนิยม