พระราชสำนัก

คณะบุคคล ประชาชน ลงนามถวายพระพร 'กรมสมเด็จพระเทพฯ' ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

20 ม.ค. 2564

456 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
 
 
วันนี้ ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคลต่างๆ นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และลงนามถวายพระพร อาทิ
 
 
ประธานนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4, กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,
 
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ sbac สะพานใหม่, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, บริษัท ซีพีออล จำกัด มหาชน, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, สมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมสรรพาวุธทหารบก, สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรมชลประทาน, มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,
 
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์, โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์), สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก, ราชสกุลวรวรรณ, บริษัท ช.การช่าง จำกัด มหาชน, สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, โรงเรียนสายปัญญา และสายปัญญาสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์,
 
 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมด้วยคณะองคมนตรี และภริยา, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด, สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย, กรมแพทย์ทหารบก, ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด, สำนักงานประกันสังคม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา,
 
 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร, มูลนิธิศิลปินแห่งชาติ, มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์, ราชสกุลสนิทวงศ์, กรมยุทธการทหารบก และสมาคมแม่บ้าน, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์-วุฒิสภา
 
 
 

ข่าวยอดนิยม