พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน สิ่งของ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่ รพ.และสถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในโอกาวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

09 ม.ค. 2564

718 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564
 
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยพื้นฐาน และการโภชนาการของเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ
 
 
รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งได้ทวีความรุนแรงระลอกใหม่ ในช่วงเวลานี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
 
 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์ 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) เขตภาษีเจริญ, บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค และสถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 
 
พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทาน และเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยงานและโรงพยาบาล จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี และสภากาชาดไทย
เขตปทุมวัน
 
 
นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน และผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
 
 
รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศรินดา จามรมาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียน และสถานสงเคราะห์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี, โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ และ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
 
อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธันย์ชนก ฟักอุดม เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชน ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า , สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ ที่จะต้องดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด อีกทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของผู้ป่วย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องเป็นหน้าด่านในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน จึงได้พระราชทานเงินในโอกาสนี้ด้วย

ข่าวยอดนิยม