พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎร-จนท.ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเสื้อกันหนาวมอบแก่เด็ก ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

08 ม.ค. 2564

822 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฎิบัติงาน 
 
 
พร้อมเสื้อกันหนาวมอบแก่เด็ก ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 แห่ง ประกอบด้วย โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ และบ้านปางขอน อำเภอเมือง , โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (เวียงป่าเป้า) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร และเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในภาคเหนือ
 
 
จากนั้นไปติดตามการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ที่จัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรแผนใหม่ เพื่อให้ราษฎร 3 หมู่บ้าน คือ บ้านจะต๋อเบอ บ้านจะฟู และบ้านลอบือ เข้าไปศึกษานำความรู้ไปใช้ในที่ดินของตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับค่าจ้างเพื่อให้มีรายได้ด้วย ทั้งนี้ยังได้ฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า รวมทั้งส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลยืนต้น พืชผักปลอดสารพิษ การทำนาแบบขั้นบันได และการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ 
 
 
ซึ่งจากการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติ ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนความอุดมสมบูรณ์ คนในชุมชนมีความเข้าใจในแนวพระราชดำริ การมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ของชุมชน เช่น การก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน และฝายแบบกึ่งถาวร ที่ลดการไหลบ่าของน้ำในช่วงฝนตกหนัก การกัดเซาะดินของน้ำลดลง ส่งผลให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้ เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี นับว่าพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สร้างความความผาสุก ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม