เศรษฐกิจ

ชาวสาครแห่ซื้ออาหารทะเลสด ตลาดสดมหาชัย ระบุเพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องจังหวัดอื่นๆ

28 ธ.ค. 2563

10.9K view

เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 11.20 - 12.20 น.

ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร มีคำสั่งห้ามรถโดยสารประจำทางเข้า - ออกจังหวัด ขณะชาวสาครแห่ซื้ออาหารทะเลสด ตลาดสดมหาชัย ระบุเพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องจังหวัดอื่นๆ 
 
วานนี้ (27 ธ.ค) จากรณีที่ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร มีคำสั่งห้ามรถโดยสารประจำทางเข้าออกจังหวัด โดยบรรยากาศที่ตลาดมหาชัย จุดที่เป็นท่ารถจะมีเพียงรถตู้เท่านั้นที่มาให้บริการ ส่วนรถโดยสารประจำทางที่วิ่งระหว่าง จ.นครปฐมสมุทรสาคร - จ.สมุทรสาคร  ได้ยุติในการวิ่งตามประกาศของจังหวัด 
 
โดยก่อนหน้านี้ ผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสาคร มีคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตพื้นที่สมุทรสาครเป็นการชั่วคราว ในการเดินรถโดยสารประจำทางที่มีเส้นทางที่มีต้นทางหรือปลายทาง ในเขตสมุทรสาคร ซึ่งจากคำสั่งนี้มีการห้ามเดินรถเข้า-ออกพื้นที่ 
 
ตามที่ได้มีคําสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3583 /2563 ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) อีกทั้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น อย่างรวดเร็วในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพเป็นจํานวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และจํากัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 (2) และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 53/2563 วันที่ 20 ธันวาคม 2563 และครั้งที่ 59/2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563 จึงมีคําสั่งให้ระงับการเดินรถ ห้ามหยุดและจอดรถโดยสารประจําทาง ดังนี้
 
1.การเดินรถโดยสารประจําทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทางในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ห้ามเดินรถเข้าหรือออกจากพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
 
2.การเดินรถโดยสารประจําทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งกําหนดเส้นทางผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ห้ามหยุดและจอดเพื่อรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร
 
กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 
อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์ สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหายร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจ ให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
 
ขณะที่วันนี้ (28 ธ.ค.) บรรยากาศตลาดสดมหาชัย มีผู้คนออกมาจับจ่ายซื้ออาหารทะเลในตลาดสดมหาชัย กันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกุ้งสด ที่มีการซื้อหากันเป็นจำนวนมากเพื่อนำไปปรุงอาหารในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยทุกคนพุดเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากรณรงค์ให้ทุกคนได้มาลองกินกุ้งกันให้มาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่นๆ ได้รู้ว่ากุ้งจากสมุทรสาครนั้นยังปลอดภัยจากเชื่อโควิด-19 ทางลูกค้าที่มาซื้อต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มั่นใจในคุณภาพของสินค้า และเมื่อซื้อกลับไปแล้วจะทำการปรุงสุกไม่รับประทานดิบ 
 
โดยแม่ค้า กล่าวว่า ปกติเราขายปกติราคา 260 บาทราคาหน้าบ่อ แต่ตอนนี้เอามาขายราคา 200 ใครสนใจก็มาซื้อเลยหน้าร้านนำเจริญเรามีทั้งกุ้ง ปลาหมึก กุ้งแม่น้ำ 12 กิโลจากราคา 400 บาทตอนนี้เหลือ 300 บาท ถ้าใครสนใจมาได้เลยวันนี้ 1 วันเพื่อสร้างความมั่นใจ ไม่ต้องกลัวโควอด-19  กินกุ้ง กินปลา ไม่ติดหรอก ถ้าเราป้องกันแค่เราใส่แมสก์ ล้างมือบ่อย ๆ ก็ไม่มีเชื้อแล้ว
 
 
ชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/QkU-XoZBJzc

ข่าวยอดนิยม