ประชาสัมพันธ์

PEA พัฒนาระบบไฟฟ้า 'Micro-Grid' ที่แม่สะเรียง

26 ธ.ค. 2563

2.3K view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Micro-Grid ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สร้างความมั่นคงให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่พร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้น 
 
ระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Micro-Grid คือ ไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟแบบอิสระได้โดยไม่ต้องเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า หรือทำงานขนานกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม ประกอบด้วยโหลด ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และระบบควบคุม ซึ่งเป็นโครงการตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการซื้อ หรือผลิตไฟฟ้า ลดหน่วยสูญเสียในระบบสายส่งและระบบจำหน่ายที่มีระยะไกล รวมไปถึงการเลื่อนแผนการลงทุนก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า 
 
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง ใช้ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแบบ Micro-Grid และติดตั้งระบบกักเก็บ พลังงานไฟฟ้าที่ เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นับเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุด และเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
 
ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบไมโครกริดยังเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้รองรับกับเทคโนโลยี Smart Grid ในอนาคต ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สนับสนุนการเพิ่มปริมาณพลังงานทดแทนตามนโยบายรัฐบาลและเป็นแนวทางการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่อื่นต่อไป

ข่าวยอดนิยม